Persoonallisuus, motivaatio ja temperamentti oppimiseen vaikuttajina

Artikkelissa tarkastellaan käytännönläheisestä ja omiin kokemuksiin peilaavasta näkökulmasta persoonallisuuden piirteiden, temperamentin, aikaisempien kokemusten ja uskomusten vaikutuksia oppimiseen. Lisäksi pohditaan oppimistavoitteiden ja -tarpeiden vaikutusta motivaatioon.

Tehoa rekrytointiin osaajatarpeiden muotoilulla

Kohtaanto-ongelma vaivaa työnantajia yhtä lailla, kun työnhakijoitakin. Urbaania kasvua -hankkeessa yritysten rekrytointipalvelun tarpeeseen kehitettiin Osaajatarpeiden järjestely- ja muotoiluapu, jolla tuetaan vantaalaisia yrityksiä osaavan työvoiman löytämisessä. Samalla yrityksiä kannustetaan rekrytoimaan sosiaalisesti vastuullisella tavalla, koska työelämässä tarvitaan jokaisen työikäisen panosta.

Jatkuva oppiminen on työntekijän, työpaikan ja kouluttajan yhteistyötä

Jatkuvan oppimisen keskustelussa unohtuu helposti omaa osaamistaan kehittävän oppijan näkemykset. Kuvaamme tässä tutkimuksessa työssäkäyvän oppijan toiveita ja tarpeita koulutuksen sisältöön, toteutustapoihin ja henkilökohtaiseen kehittymiseen liittyen. Tutkimuksessa selvitimme, mikä työssäkäyvälle oppijalle on tärkeää ja hyödyllistä, mistä hän innostuu ja mitä koulutukselta odottaa.

Tilanteiden mielekkyys käyttäytymisen vaikuttimena työpaikoilla

Ihminen osaa tehdä hyviä päätöksiä tilannesidonnaisesti. Päätöksenteko sujuu parhaiten silloin, kun ihminen kokee tekevänsä mielekkäitä asioita. Artikkeli kuvaa käsitteellisen mallin ihmisen päätöksenteosta ja kertoo, miten kyseisen mallin elementtejä voidaan soveltaa suunniteltaessa Personal Digital Coach –sovellusta.

Työkaluilla tehoa valmennukseen – asennekanvaasi

Asennekanvaasi on visuaalinen asennejohtamisen työkalu. Se auttaa valmennettavaa kehittämään ajatteluaan ja toimintaansa. Asennekanvaasin avulla valmennettava voi jäsennellä tekemisen muutoksen kannalta tärkeimmät edistettävät asiat yhdeksi silmäiltäväksi kokonaisuudeksi.

Yhteiskehittäminen hanketaloudessa

Urbaania Kasvua – GSIP Vantaa -kehittämishanke on ainutlaatuinen eikä vastaavanlaisia hankkeita ole Suomessa. Urban Innovative Actions -aloitteen pääasiallinen tavoite on tarjota kaupunkiviranomaisille kaikkialla Euroopassa mahdollisuuksia ja resursseja testata rohkeita ja käytännössä testaamattomia ideoita, jotka pyrkivät vastaamaan toisiinsa kytkeytyneisiin haasteisiin ja kokeilla niiden toimivuutta todellisen elämän monimutkaisissa kuvioissa.

Palaute koulutuksen kehittämisen tukena

Palautekyselyt ovat olennainen osa koulutuksien suunnittelua ja kehittämistä. Palaute auttaa myös ymmärtämään, mitkä tekijät vaikuttavat onnistuneeseen koulutuskokemukseen. Palautteen tulisi olla kerääjälleen hyödyllistä, mielellään jopa dialogissa tapahtuvaa, ja saatua palautetta tulee tarkastella objektiivisesti. Hankkeen teemakoulutuksista kerätyn palautteen mukaan osallistujat painottivat koulutuksista saatavia konkreettisia hyötyjä, omaan työhön liittyviä työkaluja sekä tiedon viemistä käytäntöön.

Osaamisen päivitys oppisopimuksella on tehty helpoksi

Osaamisen kehittämisen palveluita vantaalaisille yrityksille suunniteltaessa osoittautui oppisopimus houkuttelevaksi vaihtoehdoksi. Hankepalveluilla ratkottiin oppisopimuksen tunnettavuusongelmaa ja madallettiin aloituskynnystä tarjoten yritykselle oma asiantuntija rinnallakulkijaksi osaamisen kehittämisen prosessiin. Ajantasaisesta osaamisesta hyötyy sekä työnantaja että työntekijä.

Kokemuksia kentältä -hankejulkaisu

Lataa Kokemuksia kentältä -hankejulkaisu! Julkaisu kertoo yhteiskehittämishankkeen laaja-alaisuudesta. Julkaisu sisältää 18 hankkeessa työskentelevien asiantuntijoiden kirjoittamaa artikkelia hankkeen eri aihepiireistä ja toteutuksesta. julkaisu tuo samalla esiin hankkeessa työskentelevien asiantuntijoiden kokemuksia työskentelystään hankkeessa.