Kasvudiili 2: Henkilöstön osaamisen päivitys

Ajanjakso: 2/2020- 12/2020

Kasvudiili 2 -palveluita kehitettiin Kasvudiili 1:stä saatujen kokemusten sekä partneriyrityksissä tehtyjen yksilö- ja ryhmähaastattelujen perusteella. Kasvudiili 2 -palvelut koostuvat Ammatillisen osaamisen kehittämispalveluista, kasvuvalmennuksista, kasvuklinikoista ja verkkoaamukahveista. Palveluiden testausvaihe päättyi loppukesästä 2020 ja palvelut ovat tarjolla kaikille hankkeen pilottiyrityksille syyskuun alusta lähtien.

Kasvudiili 2 -taustaa

Kasvudiili 2 -suunnittelussa keskityttiin miettimään keinoja ja palveluja, joilla saisimme innostettua yritysten työntekijöitä lähtemään mukaan osaamisen kehittämiseen. Aiemmin saatujen kokemusten perusteella tiesimme, että työntekijöiden tarpeisiin vastaava koulutus kerää osallistujia. Keskeisiksi kysymyksiksi nousivat, miten laajentaa osallistujien joukkoa ja miten vahvistaa työpaikan käytänteitä osaamisen kehittymistä tukeviksi?

Järjestimme partneriyrityksissä ryhmäkeskusteluja työntekijöille ja esimiehille. Kysyimme, mikä innostaa oppimaan ja miten ohjata oppimaan? Analysoituamme ryhmäkeskustelut haastattelimme vielä työntekijöitä yksitellen. Selvitimme niitä yksilöllisiä ja yrityskohtaisia tapoja, joilla omaa osaamista päivitettiin ja kehitettiin. Saimme arvokasta tietoa jokaisesta haastattelusta. Kartoituskierroksen lopuksi kokosimme vielä yritysten johdon edustajat saman pöydän ympärille täsmentääksemme johdon näkemyksiä samoista teemoista. Haastatteluaineistot analysoitiin ketterästi haastattelujen jälkeen. Saatu data toimi kattavana pohjana Kasvudiili 2 -palveluiden kehittämiselle.

Kasvudiili 2 -palvelut 

1. Ammatillisen osaamisen kehittämispalvelut

Ammatillisen osaamisen kehittämispalvelut tarjoavat opastusta tai infotilaisuuksia eri vaihtoehdoista henkilöstön osaamisen kehittämiseen esim. oppisopimuksella tai ammatillisella koulutuksella. Ohjauspalvelua voidaan järjestää joko yksityiskeskusteluina tai ammattiryhmäkohtaisesti. Palvelu alkaa tarvekartoituksella, jonka perusteella yritykselle räätälöidään sopiva henkilöstön osaamisen kehittämispaketti.

2. Kasvuvalmennus

Kasvuvalmennus on yrityskohtaista valmennusta yrityksessä tunnistetun kehittämistä vaativan teeman ympärillä.  Valmennus alkaa johdon työpajalla, jonka jälkeen valmennus laajenee valittuun työntekijäjoukkoon ryhmäcoachingin muodossa. Tähän voi osallistua esimerkiksi lähiesimiehiä tai asiantuntijatason työntekijöitä. Valmennuksen tavoitteena on tukea yrityksen vastuullista kasvua. Kasvuvalmennukset sisältävät osaamista vahvistavia kasvukoulutuksia valituista teemoista, kuten esimiestyöstä, viestinnästä, markkinoinnista, myynnin kehittämisestä tai yrityksen strategian sparraamisesta.

Johdon coaching

Johdon coaching toimi testausvaiheen palveluna, jolla tuettiin yritysjohtoa muutos- tai kriisitilanteissa. Johdolle tarjottiin henkilökohtaista tai pienryhmässä tapahtuvaa sparrausta ja tukea sekä uusia ideoita yrityksen kehittämisen tueksi. Jatkumona tälle palvelulle toimii pilotointivaiheessa kasvuvalmennus.

3. Kasvuklinikat

Kasvuklinikat tarjoavat keynote-puhujien inspiroivia esityksiä ja vuoropuhelua heidän kanssaan. Niihin on kytketty Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa mukana olevien yritysten kokemuksia onnistumisista ja ratkaisevista liiketoiminnan kasvun kehitysaskeleista. Osallistujilla on mahdollisuus tulla klinikoille omaan liiketoimintaan liittyvien kysymysten tai haasteiden kanssa, joihin saavat valmennusta kasvuvalmentajilta.

4. Verkkoaamukahvit

Tarjoamme aamukahviseuraksi ajatuksia ja keskustelua. Eri alojen asiantuntijat herättelevät pohtimaan työtä ja osaamisen kehittämistä.  Nauti aamukahvisi sinua kiinnostavien aiheiden parissa. Puolen tunnin pituiset tuokiot ovat avoimia kaikille.