Työkalun avulla tuki oppisopimuskoulutettavien saataville

Työssäoppimisjaksonsa aikana oppisopimuskoulutettavat voivat päivittäisissä töissään olla hyvin yksin: vuorovaikutus oppilaitoksen kanssa on vähäistä ja yhteydenpito esimieheen ja työpaikkaohjaajaan voi olla heikkoa. Työtehtäviin tai oppisopimuskoulutukseen liittyvän tuen tarpeen ilmetessä voi käytännössä olla haastava selvittää, mistä apua saa. Osalla ihmisistä voi olla lisäksi muita haasteita, jotka vaikeuttavat avun hakemista. Jotta tukea olisi mahdollista saada, pitää avun hakeminen tehdä mahdollisimman helpoksi. Yhtenä keinona voisi olla teknologian hyödyntäminen.

Jatkuvaa oppimista yli rajojen -tapahtumasta ratkaisuja jatkuvaan oppimiseen

Yritysten henkilöstön jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittämisen keinot herättivät keskustelua Jatkuvaa oppimista yli rajojen -tapahtumassa torstaina 10.3.2022. Tapahtumaan kerääntyi Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen organisaatioiden lisäksi joukko jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen asiantuntijoita. 

Partneriyritysten ajatuksia ja oppeja hankeyhteistyöstä

Viisi partneriyritystä osallistui pk-yrityksille suunnattujen palveluiden kehitystyöhön ja palveluiden testaamiseen tuoden hankkeeseen arvokasta yritysnäkökulmaa. Kysyimme kolmelta hankkeen partneriyrityksen edustajalta palautetta hankeyhteistyöstä. Mitä opittiin, missä onnistuttiin ja mikä motivoi lähtemään mukaan hankeyhteistyöhön?

Älykkäät teknologiset ratkaisut vaativat kokonaisvaltaisen näkemyksen

Koronan aiheuttamat muutokset elämäntapaamme ovat kiihdyttäneet entisestään uusien digitaalisten ratkaisujen tarvetta. Liiketoimintaa tukevia ratkaisuja tulee suunnitella kokonaisuuden ja yrityksen tarpeiden kautta. Muuten voidaan päätyä korjaamaan rikkinäisen koneen yksittäinen osa.

Henkilöstön osaamiseen panostaminen on investointi yrityksen tulevaisuuteen

Sosiaaliset investoinnit henkilöstön osaamista kehittämällä tukevat yrityksen kasvua ja parantavat työntekijöiden hyvinvointia. Osaavaan työvoimaan kannattaa panostaa, sillä se on yrityksen menestystekijä. Osaamistarpeet muuttuvat jatkuvasti, joten yleisten työelämätaitojen merkitys korostuu.

Coaching tukee ja haastaa yrityksiä kohti tavoitteita

Hankkeen Kasvuvalmennuksissa käytettiin ryhmäcoachingia tukemaan yritysten kasvua. Tavoitteellisissa valmennuksissa saatiin aikaan muutoksia toimintatavoissa. Valmennukset kehittivät myös vuorovaikutusta yrityksissä. Valmentajien palautehaastattelut vahvistivat, että ryhmäcoaching on toimiva yritysvalmennusten muoto.

Ohjausta ja tukea jatkuvaan oppimiseen työpaikoilla

Oman osaamisen kehittäminen työpaikoilla vaatii paitsi oppijan omaa innostusta, myös työyhteisön ja lähijohtamisen tukea. Tässä tekstissä tarkastelemme sitä, miten työssäkäyvät aikuiset sanoittavat omaa oppimistaan ja osaamisensa kehittämistä. Jatkuvan oppijan näkökulmasta tarkasteltuna osaamisen kehittämiseen tarvitaan tietoa, neuvontaa ja ohjausta, jotta osataan paremmin tunnistaa itselleen sopivat ammatillisen ja muun osaamisen kehittämiseksi tarjolla olevat koulutusvaihtoehdot. Esihenkilöillä on merkittävä rooli tässä yhteydessä. Tekstissä esitellään prosessi, jossa kuvataan esihenkilön tehtävät työntekijän jatkuvan oppimisen tueksi.

Pois siiloista – chatbotin idea syntyi asiantuntijoiden yhteistyönä

Hankkeessa kehitetään palveluita yritysten vastuullisen kasvun tueksi ja automatisoidaan osia palveluista. Tavoitteena on luoda digitaalisia työkaluja, jotka hyödyttävät palvelun tuottajaa ja yritysasiakasta. Chatbot on yksi ammattilaisten yhteistyönä kehitetyistä työkaluista.  Urbaania kasvua Vantaa -hanke rakentuu työpaketeista, joissa työstetään esimerkiksi palveluita tai digitaalisia työkaluja. Työpaketit jäsentävät hankesuunnitelmaa, mutta niitä ei ole tarkoitettu omissa siiloissaan tehtäväksi.

Visuaalisuus tehostaa viestiä

Oletko huomannut, että kuvitat kuulemaasi tai lukemaasi, jotta ymmärrät esimerkiksi asioiden välisiä yhteyksiä Piirteletkö mindmappeja tai nuolia muistiinpanojesi tueksi? Tai muistatko esitetystä asiasta parhaiten näkemäsi kuvat? Sinulle on tällöin luontaista hahmottaa asioita visuaalisesti. Tässä artikkelissa käsittelemme visuaalisuuden merkitystä siitä näkökulmasta, miten se tukee sanallista ja kirjallista viestiä, edistää asiayhteyksien ymmärtämistä ja auttaa hahmottamaan kokonaisuuksia hanketyössä. Kun puhumme visuaalisuudesta, puhumme erilaisista kuvaajista: aikajanoista, prosessikaavioista, infograafeista ja mindmapeista.

Osaamisen johtaminen vahvistaa yritysten kilpailukykyä

Osaamisella kasvuun! -valmennusohjelma luotiin yritysten ja työntekijöiden muutoskyvykkyyden vahvistamiseksi. Valmennuksen avulla yrityksissä kehitettiin osaamisen johtamista ja luotiin yrityskohtainen malli osaamisen kehittämiseen. Samalla yrityksiä tuettiin tunnistamaan henkilöstön osaamista. Artikkelissa kuvataan asiakkaiden valmennuksesta saatuja hyötyjä ja oppeja. Taustamateriaalina on käytetty asiakasyritysten palautekeskusteluja ja osallistujien laadullisia palautteita.