Ennakoi osaamista ja menesty

Yrityksen kehittämisessä ja tarvittavan osaamisen tunnistamisessa kannattaa nostaa katse aika ajoin tulevaisuushorisonttiin. Vaikka tulevaisuutta ja työelämän muutosta ei voi ennustaa, siihen voi varautua. Se edellyttää havahtumista ja tietoisuutta ennakointitiedon ja ennakoinnin merkityksellisyydestä. Osaamisen ennakointi on nousemassa entistä suurempaan arvoon työelämän muutosten pyörteissä. Muuttuvassa toimintaympäristössä työssäkäyvän aikuisen on kehitettävä osaamistaan jatkuvasti.

Asiakasvastaavat yhteistyön rakentajina

Urbaania kasvua Vantaa -hanke (UKV-hanke) innosti yli 70 Vantaalla toimivaa pk-yritystä mukaan palveluihin. Saadun palautteen perusteella hankkeessa kehitetty asiakasvastaavan (asva) tehtävä oli onnistumisen kannalta avainasemassa. Poikkeusolot kurittivat rajusti yrityksiä, ja asvojen mukanaan tuoma lisäresurssi voitiin ohjata yritysten kontaktointiin. Artikkelissa avataan sittemmin muissakin hankkeissa käyttöönotetun konseptin kokemuksia.

Työkalun avulla tuki oppisopimuskoulutettavien saataville

Työssäoppimisjaksonsa aikana oppisopimuskoulutettavat voivat päivittäisissä töissään olla hyvin yksin: vuorovaikutus oppilaitoksen kanssa on vähäistä ja yhteydenpito esimieheen ja työpaikkaohjaajaan voi olla heikkoa. Työtehtäviin tai oppisopimuskoulutukseen liittyvän tuen tarpeen ilmetessä voi käytännössä olla haastava selvittää, mistä apua saa. Osalla ihmisistä voi olla lisäksi muita haasteita, jotka vaikeuttavat avun hakemista. Jotta tukea olisi mahdollista saada, pitää avun hakeminen tehdä mahdollisimman helpoksi. Yhtenä keinona voisi olla teknologian hyödyntäminen.

Sparria teknoloikkaan  -palvelu tukee yrityksiä teknologisessa murroksessa  – osallistujien palaute

Sparria teknoloikkaan –palvelu kehitettiin Urbaania kasvua Vantaa –hankkeessa tukemaan pk-yrityksiä teknologisessa murroksessa. Yritykset tarvitsevat apua teknologisiin kehitysprojekteihin pysyäkseen mukana digitalisaatiossa ja vahvistaakseen kilpailukykyään. Informaatioteknologia ja digitaaliset ratkaisut voivat tuoda yrityksille uutta kasvua ja liiketoiminnan sujuvoittamista.

Jatkuvaa oppimista yli rajojen -tapahtumasta ratkaisuja jatkuvaan oppimiseen

Yritysten henkilöstön jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittämisen keinot herättivät keskustelua Jatkuvaa oppimista yli rajojen -tapahtumassa torstaina 10.3.2022. Tapahtumaan kerääntyi Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen organisaatioiden lisäksi joukko jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen asiantuntijoita. 

Partneriyritysten ajatuksia ja oppeja hankeyhteistyöstä

Viisi partneriyritystä osallistui pk-yrityksille suunnattujen palveluiden kehitystyöhön ja palveluiden testaamiseen tuoden hankkeeseen arvokasta yritysnäkökulmaa. Kysyimme kolmelta hankkeen partneriyrityksen edustajalta palautetta hankeyhteistyöstä. Mitä opittiin, missä onnistuttiin ja mikä motivoi lähtemään mukaan hankeyhteistyöhön?

Kokeile ja ylläty: verkostoitumalla uusia bisnesideoita

Tiesitkö että Vantaalla toimii viisi klusteria, joissa yritykset jakavat ajatuksia ja kehittävät uusia bisnesideoita? Toiminta on avointa ja maksutonta kaikille Vantaalla toimiville yrityksille ja yrittäjille. Moni vantaalainen yritys on etsinyt foorumia, jossa tavata oman toimialansa yrityksiä. Yksi mahdollisuus tähän on Vantaan klusteritoiminta, eli viisi ajankohtaisten teemoja ja tulevaisuudennäkymien äärelle kokoontuvaa yhteistyöverkostoa. Klustereiden teemoja ovat ruoka, kiinteistöt, kiertotalous, lentorahti ja korkean osaamisen tuotanto.

Älykkäät teknologiset ratkaisut vaativat kokonaisvaltaisen näkemyksen

Koronan aiheuttamat muutokset elämäntapaamme ovat kiihdyttäneet entisestään uusien digitaalisten ratkaisujen tarvetta. Liiketoimintaa tukevia ratkaisuja tulee suunnitella kokonaisuuden ja yrityksen tarpeiden kautta. Muuten voidaan päätyä korjaamaan rikkinäisen koneen yksittäinen osa.

Henkilöstön osaamiseen panostaminen on investointi yrityksen tulevaisuuteen

Sosiaaliset investoinnit henkilöstön osaamista kehittämällä tukevat yrityksen kasvua ja parantavat työntekijöiden hyvinvointia. Osaavaan työvoimaan kannattaa panostaa, sillä se on yrityksen menestystekijä. Osaamistarpeet muuttuvat jatkuvasti, joten yleisten työelämätaitojen merkitys korostuu.