Ennakoi osaamista ja menesty

Yrityksen kehittämisessä ja tarvittavan osaamisen tunnistamisessa kannattaa nostaa katse aika ajoin tulevaisuushorisonttiin. Vaikka tulevaisuutta ja työelämän muutosta ei voi ennustaa, siihen voi varautua. Se edellyttää havahtumista ja tietoisuutta ennakointitiedon ja ennakoinnin merkityksellisyydestä. Osaamisen ennakointi on nousemassa entistä suurempaan arvoon työelämän muutosten pyörteissä. Muuttuvassa toimintaympäristössä työssäkäyvän aikuisen on kehitettävä osaamistaan jatkuvasti.

Työkalun avulla tuki oppisopimuskoulutettavien saataville

Työssäoppimisjaksonsa aikana oppisopimuskoulutettavat voivat päivittäisissä töissään olla hyvin yksin: vuorovaikutus oppilaitoksen kanssa on vähäistä ja yhteydenpito esimieheen ja työpaikkaohjaajaan voi olla heikkoa. Työtehtäviin tai oppisopimuskoulutukseen liittyvän tuen tarpeen ilmetessä voi käytännössä olla haastava selvittää, mistä apua saa. Osalla ihmisistä voi olla lisäksi muita haasteita, jotka vaikeuttavat avun hakemista. Jotta tukea olisi mahdollista saada, pitää avun hakeminen tehdä mahdollisimman helpoksi. Yhtenä keinona voisi olla teknologian hyödyntäminen.

Partneriyritysten ajatuksia ja oppeja hankeyhteistyöstä

Viisi partneriyritystä osallistui pk-yrityksille suunnattujen palveluiden kehitystyöhön ja palveluiden testaamiseen tuoden hankkeeseen arvokasta yritysnäkökulmaa. Kysyimme kolmelta hankkeen partneriyrityksen edustajalta palautetta hankeyhteistyöstä. Mitä opittiin, missä onnistuttiin ja mikä motivoi lähtemään mukaan hankeyhteistyöhön?

Kokeile ja ylläty: verkostoitumalla uusia bisnesideoita

Tiesitkö että Vantaalla toimii viisi klusteria, joissa yritykset jakavat ajatuksia ja kehittävät uusia bisnesideoita? Toiminta on avointa ja maksutonta kaikille Vantaalla toimiville yrityksille ja yrittäjille. Moni vantaalainen yritys on etsinyt foorumia, jossa tavata oman toimialansa yrityksiä. Yksi mahdollisuus tähän on Vantaan klusteritoiminta, eli viisi ajankohtaisten teemoja ja tulevaisuudennäkymien äärelle kokoontuvaa yhteistyöverkostoa. Klustereiden teemoja ovat ruoka, kiinteistöt, kiertotalous, lentorahti ja korkean osaamisen tuotanto.

Älykkäät teknologiset ratkaisut vaativat kokonaisvaltaisen näkemyksen

Koronan aiheuttamat muutokset elämäntapaamme ovat kiihdyttäneet entisestään uusien digitaalisten ratkaisujen tarvetta. Liiketoimintaa tukevia ratkaisuja tulee suunnitella kokonaisuuden ja yrityksen tarpeiden kautta. Muuten voidaan päätyä korjaamaan rikkinäisen koneen yksittäinen osa.

Coaching tukee ja haastaa yrityksiä kohti tavoitteita

Hankkeen Kasvuvalmennuksissa käytettiin ryhmäcoachingia tukemaan yritysten kasvua. Tavoitteellisissa valmennuksissa saatiin aikaan muutoksia toimintatavoissa. Valmennukset kehittivät myös vuorovaikutusta yrityksissä. Valmentajien palautehaastattelut vahvistivat, että ryhmäcoaching on toimiva yritysvalmennusten muoto.

Ohjausta ja tukea jatkuvaan oppimiseen työpaikoilla

Oman osaamisen kehittäminen työpaikoilla vaatii paitsi oppijan omaa innostusta, myös työyhteisön ja lähijohtamisen tukea. Tässä tekstissä tarkastelemme sitä, miten työssäkäyvät aikuiset sanoittavat omaa oppimistaan ja osaamisensa kehittämistä. Jatkuvan oppijan näkökulmasta tarkasteltuna osaamisen kehittämiseen tarvitaan tietoa, neuvontaa ja ohjausta, jotta osataan paremmin tunnistaa itselleen sopivat ammatillisen ja muun osaamisen kehittämiseksi tarjolla olevat koulutusvaihtoehdot. Esihenkilöillä on merkittävä rooli tässä yhteydessä. Tekstissä esitellään prosessi, jossa kuvataan esihenkilön tehtävät työntekijän jatkuvan oppimisen tueksi.

Miksi jarrumiestä ei oteta mukaan?

Kun suunnittelutyön alkuun ei oteta koodareita ja digisuunnittelijoita, on digihanke aloitettu väärin. Pahimmillaan näin aloitetut projektit saavat aikaan väärinkäsityksiä, turhautumista ja rahan tuhlausta.

Pois siiloista – chatbotin idea syntyi asiantuntijoiden yhteistyönä

Hankkeessa kehitetään palveluita yritysten vastuullisen kasvun tueksi ja automatisoidaan osia palveluista. Tavoitteena on luoda digitaalisia työkaluja, jotka hyödyttävät palvelun tuottajaa ja yritysasiakasta. Chatbot on yksi ammattilaisten yhteistyönä kehitetyistä työkaluista.  Urbaania kasvua Vantaa -hanke rakentuu työpaketeista, joissa työstetään esimerkiksi palveluita tai digitaalisia työkaluja. Työpaketit jäsentävät hankesuunnitelmaa, mutta niitä ei ole tarkoitettu omissa siiloissaan tehtäväksi.