Vaikuttavuusarviointi

Urbaania Kasvua Vantaa -projekti on edelläkävijä erityisesti yritysten kasvun ja sosiaalisen työllistämisen näkökulmasta. Innovatiivinen ratkaisu on monella tavalla oppimisen ratkaisu. Osa innovaatioista on parempia kuin toiset, osan kohdalla tullaan toteamaan, että on opittu ja että tätä mallia ei kannata jatkaa.

Vaikuttavuusarviointi eri tavoin ja eri tasoilla on merkittävä osa oppimista ja uusien mallien luomista myös kansainvälisesti. Vaikuttavuuden nopeimmat ilmenemät ovat määrällisiä muutoksia. Vaikuttavuusarviointia tehdään sekä hankkeen sisällä että siihen erikoistuneissa tutkimuslaitoksissa.

Impact assessment is done in multiple ways and means. It is an important part of learning and sharing
lesson learnt also internationally. Assessments are carried out both by Vantaa as the Main Urban Actor
and the dedicated research organization.

Tutkimusasetelma

Urbaania Kasvua- GSIP Vantaa hankkeessa kasvupakettien vaikutusta arvioidaan hyödyntämällä satunnaistettua koeasetelmaa. Satunnaistetussa kokeessa yritykset (ja/tai yksilöt) jaetaan satunnaisesti kahteen ryhmään: koe- ja verrokkiryhmään. Näistä vain ensimmäiselle, eli koeryhmän yrityksille, tarjotaan erilaisia ratkaisuja (esim. valmennusta, oppisopimusta, rekrytointia jne.). Koska koe- ja verrokkiryhmät ovat keskimäärin samanlaisia eikä yritysten osallistuminen kokeiluun riipu pelkästään yritysten omasta halukkuudesta (joka voisi olla yhteydessä yrityksen muuhunkin toimintaan ja ominaisuuksiin), voidaan koeasetelman avulla saada luotettavaa tietoa siitä, miten hyvin työpaketeissa tarjotut toimenpiteet oikeastaan toimivat. Tutkimuksessa käytetään kyselyaineistoja ja laajoja rekisteriaineistoja tietolähteinä.


Impact Assessment

Vantaa GSIP (Growth and Social Investment Pacts) is an innovative local jobs and skills development
project which by increasing capacity and skills of the workforce, provides favorable preconditions for
business development and creation of new jobs. Innovativeness is in many ways a matter of learning. Some
innovations are good and some will build knowledge of what not to do
in the future.

Study design

The impact of Vantaa GSIP growth packages will be evaluated through randomized assessment setting.
Participating organization will be divided in to two groups, target and comparison groups. Target group
companies will be served with various solutions (ie. training, apprenticeship, recruiting etc.). The two
groups are equal and participation is not only intrinsic interest based (which could be the outcome of some
other organization specific cultural elements), the setting will give good and reliable information on how
well the delivered solutions function. Assessment and research are based on questionnaires and public data
sources.