Ammatillisen osaamisen kehittämispalvelu on suunniteltu yrityslähtöisesti: InfoCare Oy:n pilotti

Kokemuksia kentältä

TEKSTI | Elina Salo

Urbaania kasvua Vantaa-hankkeen Ammatillisen osaamisen kehittämispalvelu on suunniteltu yhdessä yritysten kanssa. Yksi keskeisimmistä kehitystyön piloteista toteutettiin InfoCare Oy:n kanssa. InfoCarella oli tunnistettu tarve osaamisen kehittämiseen ja yrityksen arvopohjan mukaisesti se nähtiin merkityksellisenä. Yritys sitoutui prosessiin mahdollistamalla ja tukemalla usean työntekijänsä kouluttautumista.

Kohdennettu info sytyttää kipinän

Kun hankehistorian ensimmäinen Innostu Opiskelemaan -info järjestettiin, oli mukana 12 infocarelaista. Mukana oli myös InfoCaren HR Business Partner Sini Veijalainen, jonka panos jo suunnitteluvaiheessa oli korvaamattoman arvokas. Veijalainen on toiminut pitkään InfoCarella henkilöstöhallinnossa vastaten muun muassa osaamisen kehittämisestä. Yhteinen infotilaisuus oli Veijalaisen mukaan yritykselle helppo tapa koota kaikki opiskelusta kiinnostuneet työntekijät yhteen. Mallissa koulutukseen innostaminen ja sen mahdollisuuksista kertominen kaikille kiinnostuneille tehtiin helpoksi yritykselle. Ryhmäinfo toimi tiedottamisen lisäksi yhteishenkeä ja vertaistukea rakentavana prosessina, kuvaa Veijalainen.

Koska infon suunnittelussa mukana ollut Veijalainen tunsi työntekijät ja yrityksen tarpeet hyvin, infotilaisuudesta saatiin juuri InfoCaren profiiliin sopiva. Siinä esimerkiksi esiteltiin mukana olevien henkilöiden työtehtäviin sopivia tutkintoja, jolloin tieto yhdistyi saman tien työntekijöiden arkeen. Näin jokaisen oli helppo nähdä, miten tutkinto tai tutkinnon osa toisi lisäarvoa juuri omaan työhön. Tärkeä panos tilaisuudessa oli myös Veijalaisen pitämällä työnantajan puheenvuorolla, jossa luvattiin yrityksen sitoutuvan opiskeluiden tukemiseen. Lopuksi tietysti muistettiin mainita jokaiselle tärkeät konkreettiset hyödyt ja muut porkkanat, joita opintoihin panostaminen tuottaa yksilölle. Yrityksen näkökulmasta asia oli käyty läpi jo aiemmin.

Opiskeluinto on tarttuvaa ja kerrannaisvaikutus on nähtävissä. Infotilaisuudet ja opintojen suunnittelu on innostanut myös esimiehiä jatko-opintoihin.

InfoCarella nähdään osaamisen kehittämisen hyödyttävän koko yritystä. Vaikka työntekijä osaa jo työnsä, koulutus vahvistaa hänen ammatillista itsetuntoaan ja tuo varmuutta tekemiseen, mikä tietysti heijastuu työsuorituksiin. Omasta ammattitaidostaan varma työntekijä mielellään myös jakaa osaamistaan, kuvaa Veijalainen. Asiantuntevana HR-ammattilaisena jopa Veijalainen oppi pilotin myötä jotakin uutta. InfoCarella on käytetty oppisopimusta aiemminkin, mutta yllätyksenä tuli se, että oppisopimuksessa on näinkin laajoja räätälöintimahdollisuuksia, kertoo Veijalainen.

Infotilaisuuden jälkeen tarvittiin yhä tiivistä yhteistyötä yrityksen ja koulutusorganisaation välillä. Varian asiantuntija toimi koordinoivana tahona, jotta oppisopimukset saatiin käyntiin mahdollisimman nopeasti. Veijalaisen tehtäväksi jäi ylläpitää innostunutta tunnelmaa, kunnes opinnot alkaisivat. Veijalainen kuvaa työntekijöiden olleen odottavissa tunnelmissa ja jopa malttamattomia, kun kipinä oli sytytetty. Tässä vaiheessa oli tärkeää vaalia innostusta. Koulutusorganisaation vastuulla on saada koulutus käynnistymään silloin, kun opiskelijoiden mieli on avoinna uudelle.

Laajat vaikutukset

Hyvän pohjatyön, onnistuneen infon ja huolellisten jälkitoimien ansiosta oppisopimusopintoihin lähti lopulta puolet infotilaisuuteen osallistuneista. Veijalainen uskoo kuitenkin, että vaikutukset tulevat vielä kertautumaan: kun koulutus polkaistaan käyntiin, innostus ruokkii uusia opiskelusta kiinnostuneita. Ryhmänä opiskelijat varmasti sparrailevat luontevasti toisiaan ja se tarttuu työpaikalla myös muihin. Jo nyt kerrannaisvaikutusta on nähtävissä. Opintojen suunnittelussa ovat olleet mukana opiskelijoiden esimiehet, ja muutama heistä on jo prosessin myötä innostunut itsekin kehittämään osaamistaan. Siellä on käynnistymässä lähiesimiestyön ammattitutkintoja, kertoo Veijalainen. Jo infon suunnitteluvaiheessa prosessi poiki muutaman suoraan opintoihin innostuneen, kun yrityksessä nostettiin tapetille osaamisen kehittämisen asiat. Sen myötä muutama esimies lähti täydentämään osaamistaan johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnolla.

Sen lisäksi, että saimme InfoCaren pilotista mittaamattoman arvokasta materiaalia hankkeen kehitystyöhön, tuotti se InfoCarelle useita tärkeitä osaamisen kehittämisen polkuja. Veijalainen tuntee hyvin työntekijänsä, joten hän tietää infon innostaneen opintoihin myös henkilöitä, jotka eivät ennen infoa olleet ajatelleet aloittavansa opintoja. IT-yrityksenä InfoCare mielletään korkean osaamistason toimijaksi, mutta heiltäkin löytyi tarpeita osaamisen kehittämiselle kaikilla ammatillisen koulutuksen tasoilla.

Koronakeväänä ilmassa oli paljon epävarmuutta ja useissa yrityksissä käytiin YT-neuvotteluja. Koronakriisin luoman uhan alla InfoCare koki tärkeäksi viestiä henkilöstölleen, että työntekijät ja heidän osaamisensa ovat yksi yrityksen tärkeimmistä voimavaroista. Arvostusta ilmaisi mitä parhaimmalla tavalla se, että yritys on kriisin hetkelläkin valmis tukemaan koulutusta. InfoCaren edustamalla it-alalla yrityksen kilpailukyvyn ehtona on ajantasainen osaaminen. Pilotissa aloitettujen opintojen kirjo viestii, että kovan it-osaamisen lisäksi tulee kehittää muun muassa tiimitaitoja ja projektinhallintaosaamista pysyäkseen työelämän vauhdissa.

Hankkeessa Elina Salo työskentelee Vantaan kaupungilla projektiasiantuntijana. Hankkeessa Elina on toiminut rekrytointipalveluiden ja ammatillisen osaamisen kehittämispalveluiden suunnittelussa ja pilotoinnissa.

Kirjoitus julkaistu alunperin Kokemuksia kentältä -hankejulkaisussa