Arviointi

Hankkeen tulosten ja vaikutusten arvioimiseksi sekä palveluiden jatkokehittämisen helpottamiseksi hankkeeseen on integroitu kattavasti seurannan ja arvioinnin keinoja. Nämä mahdollistavat järjestelmällisen ja luotettavan tiedon keruun ja analysoinnin hankkeen toiminnoista. Hankkeen seuranta- ja arviointityö koostuu kolmesta toisiaan tukevasta osa-alueesta:

  1. Vaikuttavuusarviointi, jonka tekevät hanketoimijat Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla) ja Työn ja talouden tutkimus Labore. Etla ja Labore arvioivat hankkeen tuloksellisuutta ja vaikutuksia satunnaistetun vertailukokeen menetelmin.
  2. Itsearviointi, jota on toteutettu sisäisesti hankkeessa monipuolisesti muun muassa erilaisten palautekyselyiden ja -haastatteluiden, artikkeleiden ja kirjoitusten muodossa. Tässä hankkeen sisäisessä seurannassa ja arvioinnissa (M&E) on tarkasteltu palveluiden tuloksellisuutta ja vaikutuksia koeryhmään.
  3. Ulkoinen loppuarviointi, joka keskittyy tiettyihin näkökulmiin ennalta määriteltyjen arviointikriteerien mukaisesti täydentäen vaikuttavuusarviointia ja itsearviointia.

Vaikuttavuusarviointi

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa kasvudiilien vaikutusta arvioidaan hyödyntämällä satunnaistettua koeasetelmaa. Satunnaistetussa kokeessa yritykset (ja/tai yksilöt) jaetaan satunnaisesti kahteen ryhmään: koe- ja verrokkiryhmään. Näistä vain koeryhmän yrityksille on tarjottu palveluita. Koe- ja verrokkiryhmät ovat keskimäärin samanlaisia eikä yritysten osallistuminen kokeiluun riipu pelkästään yritysten omasta halukkuudesta. Koeasetelman avulla saadaan luotettavaa tietoa siitä, miten hyvin palveluissa tarjotut toimenpiteet toimivat. Tutkimuksessa käytetään kyselyaineistoja ja laajoja rekisteriaineistoja.

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa vaikuttavuusarvioinnista vastaavat tutkijat Hannu Karhunen (KTT) Työn ja talouden tutkimus Laboresta ja Hanna Virtanen (KTT) Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta. Karhunen ja Virtanen ovat koulutuksen taloustieteilijöitä, joilla on mittava kokemus laajojen määrällisten aineistojen hyödyntämisestä erilaisten koulutustoimien vaikutusten tutkimisessa. He ovat erityisen kiinnostuneita siitä, miten politiikkatoimet vaikuttavat yksilöiden tuottavuuteen ja laajasti hyvinvointiin.


Itsearviointi

Hankkeen sisäisessä arvioinnissa tarkastellaan palveluiden onnistumista, tuloksellisuutta ja vaikutuksia koeryhmään, eli hankkeen palveluihin osallistuneisiin yrityksiin ja yksilöihin. Tarkoituksena on tuottaa tietoa siitä, miten hankkeen palvelujen muotoilu on onnistunut, mitä hyötyä palveluista on ollut yrityksille ja yksilöille sekä mitä myönteisiä muutoksia palveluilla on saatu aikaan. Arviointia varten on toteutettu palautekyselyjä ja -haastatteluja hankkeen kohderyhmälle. Lisäksi on toteutettu hankkeen sisäisiä haastatteluja ja työpajoja itsearvioinnin syventämiseksi.

Kasvudiili 1:

Kasvudiili 2:

Kasvudiili 3:


Ulkoinen arviointi

Ulkoisen loppuarvioinnin tarkoituksena on tuottaa riippumatonta tietoa hankkeen tarkoituksenmukaisuudesta, tuloksellisuudesta, tehokkuudesta, jatkuvuudesta ja vaikutuksista. Ulkoiselle arviointiprosessille on asetettu kaksi tavoitetta:

  1. Tuottaa riippumatonta arviointia käyttämällä ennalta määriteltyjä kriteereitä (tarkoituksenmukaisuus, tuloksellisuus, tehokkuus ja vaikutukset).
  2.  Tuottaa aineistoon pohjautuvia ehdotuksia ja suosituksia lähtökohdaksi toiminnan jatkuvuudelle, toistettavuudelle ja skaalaukselle.

Vantaan elinkeinopalveluiden toimeksiantamana MDI toteuttaa ulkoisen arvioinnin vuoden 2022 alussa. Loppuraportti on saatavilla huhtikuun 2022 alussa.