""

Kasvupalvelu 2.0

Syksyn 2021 aikana toteutettu Kasvupalvelu 2.0 -valmennus vastasi yrityksistä tulleeseen tarpeeseen lisävalmennukselle ja seurannalle. Yritykset toivoivat valmennusten aiheiden jatkokäsittelyä ja jo käsiteltyjen aihepiirien toteutumisen seurantaa. Myös valmentajat olivat havainneet tarpeen jatkovalmennukselle. 

Kasvupalvelu 2.0 -palvelukokonaisuus suunniteltiin vastaamaan tätä tarvetta. Palvelua tarjottiin aikaisemmissa neljässä palvelussa, Johdon coachingissa, Kasvuvalmennuksessa, Osaamisella kasvuun! ja Sparria teknoloikkaan -palveluissa mukana olleille yrityksille. Valmennus aloitettiin 16 yrityksen kanssa.

Kasvupalvelu 2.0 -palvelun tavoitteena oli seurata, miten viimeisessä palvelussa sovitut asiat olivat yrityksessä edenneet. Palvelussa kartoitettiin aluksi yritysten tämän hetkinen tilanne ja se, miten sovittujen asioiden pohjalta työ oli edennyt. Valmennuksessa täsmennettiin jatko- ja toteutussuunnitelmia.

Itse valmennukset toteutettiin kolmessa tunnissa joko paikan päällä tai erilaisten neuvottelualustojen välityksellä. Valmentajina toimivat hankkeet omat valmentajat sekä kolmen ulkopuolisen valmennusyrityksen asiantuntijat. Valmennuksiin osallistui vaihtelevasti yritysten ylintä ja keskijohtoa sekä muuta henkilökuntaa. Kokoonpanot vaihtelivat yhden hengen sparrauksista isompien ryhmien valmennukseen.

Lisävalmennus koettiin yleisesti hyödylliseksi ja tarpeelliseksi aikaisemmin tunnistettujen kehityskohteiden edistämisessä. Aiemmissa valmennuksissa tunnistettujen kehityskohteiden osalta tehtyjä jatkosuunnitelmia ei ollut ehditty kaikissa yrityksissä viedä eteenpäin kiireiden tai alkaneen sesongin vuoksi. Tämän takia jatkovalmennus koettiin erittäin hyödylliseksi ja tarpeelliseksi. Toisaalta jo edistettyjen asioiden välitarkistus ja tuki etenemisessä koettiin myös arvokkaaksi. Kasvupalvelu 2.0:n jälkeen osa yrityksistä tunnisti tarvitsevansa jatkossakin ulkopuolista tukea ja lisäkonsultaatiota työstämiensä asioiden tueksi.