Kasvudiili 3: Tukea teknologiseen muutosprosessiin ja valmennusta osaamisen kehittämiseen

Ajanjakso: 1/2021- 6/2021

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen Kasvudiili 3:ssa tuettiin yrityksiä teknologisessa murroksessa.

Teknologinen murros liittyy kaikkeen yritystoimintaan. Hankkeen tarjoamissa asiantuntijapalveluissa keskityttiin yrityksen ajankohtaisen teknologisen muutosprojektin edistämiseen sekä osaamisen johtamiseen.Hankkeen asiantuntijat ja ulkopuoliset konsultit takasivat yrityksen yksilöllisiin tarpeisiin räätälöidyn avun. Kasvudiili 3:n palvelut olivat tarjolla hankkeen pilottiyrityksille.

Kasvudiili 3 -tulokset

Kasvudiili 3:ssa tuettiin yrityksiä teknologisessa muutoksessa ja osaamisen johtamisessa. Palvelukokonaisuuden onnistumiset liittyvät palveluiden räätälöintiin tarvelähtöisesti sekä konkreettisen hyötyjen saavuttamiseen. Asiakasvastaavien aktiivinen yhteydenpito pk-yrityksiin ja yritysvalmentajien laadukas työ vaikuttivat siihen, että yritykset jatkoivat mielellään hankkeen palveluissa.

Asiakasyritykset saivat palveluiden avulla konkreettista tukea teknologiseen kehitysprosessiin ja henkilöstön muutoskyvykkyyteen. Yritysten osaamisen johtamisen ja osaamisen kehittämisen prosesseja vahvistettiin erilaisten menetelmien, työkalujen ja keskustelujen avulla. Osaamista tunnistettiin tiimien sisällä myös pelillisin keinoin, hankkeessa kehitetyn pakopelin avulla.

Lisäksi palvelukokonaisuudessa vahvistettiin henkilöstön tietoisuutta erilaisista koulutusmahdollisuuksista sekä lisättiin itsenäistä verkko-opiskelua erilaisilla online-koulutuksilla. Kasvuklinikka-tapahtumassa kannustettiin yrityksiä teknologiseen muutokseen ja henkilöstöä osaamisen uudistamiseen.

Opit

 1. Ulkopuolinen tuki auttaa tunnistamaan teknologisen kehityskohteen ja suunnittelemaan seuraavat askeleet
 2. Osaamisen johtamista tulee vahvistaa pk-yrityksissä
 3. Uudet ideat, toimintatavat ja prosessit voivat käynnistää yrityksessä uutta ajattelua
 4. Johdon sitoutuminen on menestystekijä

(teksti jatkuu kuvan jälkeen)

Onnistumiset

 1. Hankkeen jatkuvuus lisäsi luottamusta asiantuntijoihin, organisaatiohin ja palveluihin.
 2. Online-pakopeli innosti tunnistamaan osaamista ja kehittämään tiimityötä.
 3. Palvelun aluksi pidetty alkukeskustelu auttoi rajaamaan ja määrittelemään palvelun aiheen asiakaslähtöisesti.

Palvelut

Kasvudiili 3:een kuuluivat seuraavat palvelut: 

 • Sparria teknoloikkaan
 • Osaamisella kasvuun! -valmennus 
 • Kasvuklinikka-tapahtuma 
 • Oman osaamisen kehittämisen palvelut

1. Sparria teknoloikkaan

Sparrissa yritys sai käyttöönsä asiantuntijatiimin, joka sparrasi keskeisen kehityshankkeen määrittelyssä ja edistämisessä Palvelussa selvitettiin yhdessä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa, miten yrityksen liiketoiminnan kilpailukykyä voidaan parantaa kohtuullisin kustannuksin uutta teknologiaa hyödyntämällä. Tavoitteena oli auttaa yritystä tunnistamaan ja määrittämään kehitystarve ja laatia projektiehdotus. 

2. Osaamisella kasvuun! -valmennus

Valmennuksen aikana yrityksissä kehitettiin osaamisen johtamista ja rakennettiin valmentajien kanssa uusia toimintamalleja henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä jatkuvaan oppimiseen. Valmennukset suunniteltiin ja toteutettiin yrityksen koon ja tarpeen mukaan.  

3. Kasvuklinikka – Sanoista tekoihin! Investointitarinat kasvuun ja kehitykseen

Kasvuklinikka-tapahtuma (28.4.2021) inspiroi kuulijoita teknologisen kasvuloikan mahdollisuuksista, motivoi Taneli Tikan digitalisaatio- ja robotisaatioaiheista sekä tarjosi mahdollisuuden benchmarkata muiden yritysten kokemuksia läpiviedyistä kasvuloikista ja osaamisen kehittämisen prosesseista.

4. Oman osaamisen kehittäminen

Oman osaamisen kehittämisen palvelut tarjosivat tietoa yritysten henkilöstölle ammatillisesta koulutuksesta ja ammattikorkeakoulun tarjoamista täydennyskoulutusvaihtoehdoista. Palveluun kuului myös Kauppakamarin KoulutusOnlinen koulutusvideot ja verkossa toteutettu muutosviestinnän koulutus

Diilin tausta

Kasvudiili 3:n palvelukokonaisuus kehitettiin ja pilotoitiin syksyn 2020 aikana hankkeen kolmen partneriyrityksen: Vantaan tilapalvelut Vantti Oy, InfoCare Oy ja Solteq Oyj kanssa. Näistä piloteista saatujen kokemusten avulla muotoiltua palvelukokonaisuutta testattiin keväällä 2021 pk-yritysten kanssa.