Julkaisut

""

Pienet teot yrityksessä voivat kannustaa henkilöstöä kehittymään

Henkilöstö muodostaa yrityksen osaamisresurssin, joka on avainasemassa yrityksen kehittymisessä ja mukautumisessa muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Vaikka yrityksellä ei olisi resursseja suoraan kouluttaa työntekijöitään, on monia muita keinoja, joilla yritys voi tukea henkilöstöään osaamisen kehittämiseen.

""

Asiakasvastaavatyön prosessi hankkeissa

Urbaania kasvua Vantaa -hanke (UKV-hanke) innosti yli 70 Vantaalla toimivaa pk-yritystä mukaan tarjottuihin palveluihin. Saadun palautteen perusteella hankkeessa kehitetty asiakasvastaavan (asva) tehtävä oli onnistumisen kannalta avainasemassa. Poikkeusolot ovat kurittaneet rajusti yrityksiä, ja asvojen mukanaan tuoma lisäresurssi voitiin ohjata yritysten kontaktointiin. On todennäköistä, että asiakas lähtee mukaan palveluihin kun ne ovat maksuttomia, vastaavat hänen tarpeitaan ja niiden toteutus sopii aikatauluihin. Kontaktointi voidaan aloittaa sopivan perus- ja taustatiedot sisältävän asiakasrekisterin pohjalta.

""

Inclusion through the workplace – Vantaa upskilling solutions

The Urban Growth Vantaa project (Urbaania kasvua Vantaa in Finnish) co-created and piloted upskilling solutions in Vantaa-based small- and medium-sized companies (SMEs). Inclusion through the workplace proved to be a particularly successful experiment that promoted upskilling benefits for both the employer and the employees. This article illustrates the process of engaging employers and working adults in skills development in the workplace.

""

Ennakoi osaamista ja menesty

Yrityksen kehittämisessä ja tarvittavan osaamisen tunnistamisessa kannattaa nostaa katse aika ajoin tulevaisuushorisonttiin. Vaikka tulevaisuutta ja työelämän muutosta ei voi ennustaa, siihen voi varautua. Se edellyttää havahtumista ja tietoisuutta ennakointitiedon ja ennakoinnin merkityksellisyydestä. Osaamisen ennakointi on nousemassa entistä suurempaan arvoon työelämän muutosten pyörteissä. Muuttuvassa toimintaympäristössä työssäkäyvän aikuisen on kehitettävä osaamistaan jatkuvasti.

""

Asiakasvastaavat yhteistyön rakentajina

Urbaania kasvua Vantaa -hanke (UKV-hanke) innosti yli 70 Vantaalla toimivaa pk-yritystä mukaan palveluihin. Saadun palautteen perusteella hankkeessa kehitetty asiakasvastaavan (asva) tehtävä oli onnistumisen kannalta avainasemassa. Poikkeusolot kurittivat rajusti yrityksiä, ja asvojen mukanaan tuoma lisäresurssi voitiin ohjata yritysten kontaktointiin. Artikkelissa avataan sittemmin muissakin hankkeissa käyttöönotetun konseptin kokemuksia.

Osaamisen kehittämisen opit kiinnostivat Brysselissä

Hankkeen delegaatio vieraili Brysselissä maaliskuun lopulla levittämässä hankkeen oppeja ja tapaamassa osaamisen kehittämisen verkostoja ja vaikuttajia. Matkalta tarttui mukaan erityisesti ideoita hankkeen tulosten juurruttamiseen.

""

Työkalun avulla tuki oppisopimuskoulutettavien saataville

Työssäoppimisjaksonsa aikana oppisopimuskoulutettavat voivat päivittäisissä töissään olla hyvin yksin: vuorovaikutus oppilaitoksen kanssa on vähäistä ja yhteydenpito esimieheen ja työpaikkaohjaajaan voi olla heikkoa. Työtehtäviin tai oppisopimuskoulutukseen liittyvän tuen tarpeen ilmetessä voi käytännössä olla haastava selvittää, mistä apua saa. Osalla ihmisistä voi olla lisäksi muita haasteita, jotka vaikeuttavat avun hakemista. Jotta tukea olisi mahdollista saada, pitää avun hakeminen tehdä mahdollisimman helpoksi. Yhtenä keinona voisi olla teknologian hyödyntäminen.

""

Sparria teknoloikkaan  -palvelu tukee yrityksiä teknologisessa murroksessa  – osallistujien palaute

Sparria teknoloikkaan –palvelu kehitettiin Urbaania kasvua Vantaa –hankkeessa tukemaan pk-yrityksiä teknologisessa murroksessa. Yritykset tarvitsevat apua teknologisiin kehitysprojekteihin pysyäkseen mukana digitalisaatiossa ja vahvistaakseen kilpailukykyään. Informaatioteknologia ja digitaaliset ratkaisut voivat tuoda yrityksille uutta kasvua ja liiketoiminnan sujuvoittamista.

Kuva Jatkuvaa oppimista yli rajojen tapahtumasta

Jatkuvaa oppimista yli rajojen -tapahtumasta ratkaisuja jatkuvaan oppimiseen

Yritysten henkilöstön jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittämisen keinot herättivät keskustelua Jatkuvaa oppimista yli rajojen -tapahtumassa torstaina 10.3.2022. Tapahtumaan kerääntyi Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen organisaatioiden lisäksi joukko jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen asiantuntijoita.