Kasvudiili 2: Henkilöstön osaamisen päivitys

Ajanjakso: 2/2020- 12/2020

Kasvudiili 2 palveluita kehitettiin kasvudiilistä 1 saatujen kokemusten ja partneriyrityksissä tehtyjen yksilö- ja ryhmähaastatteluista saatujen tietojen perusteella. Kasvudiilin 2 palvelut koostuvat Ammatillisen osaamisen kehittämispalveluista, Johdon coachingista, Kasvuvalmennuksista ja Verkkoaamukahveista. Testausvaihe on ohi keväällä 2020 ja syksyllä 2020 palvelut ovat tarjolla hankkeen pilottiyrityksille.

Kasvudiili 2 taustaa

Kasvudiilin 2 suunnittelussa keskityttiin miettimään keinoja ja palveluja, joilla saisimme innostettua yritysten työntekijöitä lähtemään mukaan osaamisen kehittämiseen. Kasvudiili 1 saatujen kokemusten perusteella tiesimme, että työntekijöiden tarpeisiin vastaava koulutus kerää osallistujia. Avoimeksi jäivät seuraavat kysymykset, kuten, miten laajentaa osallistujien joukkoa ja, miten vahvistaa työpaikan käytänteitä osaamisen kehittymistä tukeviksi?

Järjestimme näistä aiheista partneriyrityksissä ryhmäkeskusteluja työntekijöille ja esimiehille. Kysyimme, mikä innostaa oppimaan ja miten ohjata oppimaan? Analysoituamme ryhmäkeskustelut haastattelimme vielä työntekijöitä yksitellen. Selvitimme niitä yksilöllisiä ja yrityskohtaisia tapoja, joilla omaa osaamista päivitettiin ja kehitettiin. Saimme arvokasta tietoa jokaisesta haastattelusta. Kartoituskierroksen lopuksi kokosimme vielä yritysten johdon edustajat saman pöydän ympärille täsmentääksemme johdon näkemyksiä samoista teemoista. Haastatteluaineistot analysoitiin ketterästi haastattelujen jälkeen. Saatu data toimii kattavana pohjana kasvudiilin 2 palveluiden kehittämiselle.

Kasvudiili 2 palvelut 

1. Ammatillisen osaamisen kehittämispalvelut

Ammatillisen osaamisen kehittämispalvelut tarjoavat opastusta tai infotilaisuuksia eri vaihtoehdoista henkilöstön osaamisen kehittämiseen esim. oppisopimuksella tai ammatillisella koulutuksella. Ohjauspalvelua voidaan järjestää joko yksityiskeskusteluina tai ammattiryhmäkohtaisesti. Palvelu alkaa tarvekartoituksella, jonka perusteella yritykselle räätälöidään sopiva henkilöstön osaamisen kehittämispaketti.

2. Johdon coaching

Johdon coaching palvelee yritysjohtoa muutos- tai kriisitilanteissa. Saatte sparrausta ja tukea sekä uusia ideoita yrityksen kehittämisen tueksi. Valmennus on henkilökohtaista tai pienryhmässä tapahtuvaa (1 – 3 henkilöä). Valmennuksen aihe tarkentuu prosessin alussa.

3. Kasvuvalmennus

Kasvuvalmennus on yrityskohtaista valmennusta yrityksessä tunnistetun kehittämistä vaativan teeman ympärillä.  Valmennus alkaa johdon valmennuksen työpajalla, jonka jälkeen valmennus laajenee valittuun työntekijäjoukkoon. Teemat kartoitetaan valmennuksen aluksi. Tähän voi osallistua johdon lisäksi esimerkiksi lähiesimiehiä tai asiantuntijatason työntekijöitä. Valmennuksen tavoitteena on tukea yrityksen vastuullista kasvua. Kasvuvalmennuksen rinnalla kulkee osaamista vahvistavat kasvukoulutukset valituista teemoista.

4. Verkkoaamukahvit

Urbaania kasvua Vantaa -hanke tarjoaa aamukahviseuraksi ajatuksia ja keskustelua. Eri alojen asiantuntijat herättelevät pohtimaan työtä ja osaamisen kehittämistä.  Nauti aamukahvisi sinua kiinnostavien aiheiden parissa.