Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen artikkelit

Artikkelit tarjoavat tietoa muun muassa pk-yritysten osaamisen kehittämisen ja johtamisen palveluista sekä niiden kehittämisestä. Mukana on myös kuvauksia digitaalisten työkalujen luomisesta pk-yritysten tarpeisiin. Artikkeleista hyötyvät erityisesti osaamisen kehittämisen ja hanketyön parissa työskentelevät. Lisää artikkeleja löydät Kasvuun osaamisella ja teknologialla -julkaisusta sekä Kokemuksia kentältä -julkaisusta.

Chatbot apuna asiakashankinnassa

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa (UKV) on kehitetty erilaisia teknisiä ratkaisuja vantaalaisten pk-yritysten haasteisiin. Näistä Chatbotia tarjottiin käytettäväksi räätälöidysti muiden projektien tarpeisiin. Dallaten-hankkeessa nähtiin sen mahdollisuudet etsittäessä hyvinvointi- ja liikunta-alojen mikro- sekä pienyrityksiä toimintaan mukaan. Tavoitteena on fasilitoida niitä kehittämään asiakaslähtöistä liiketoimintaa senioreiden (+65 vuotta) kuluttajakohderyhmässä.

Osaamisella kasvuun!  -valmennus tukee yrityksiä osaamisen johtamisessa – osallistujien palaute

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa kehitetään työntekijöiden osaamista ja tuetaan yritysten vastuullista kasvua. Tässä artikkelissa esitellään Osaamisella kasvuun! -valmennuksesta kerätyn palautteen tulokset. Valmennuksessa kehitettiin yritysten osaamisen johtamisen toimintatapoja ja etsittiin sopivia osaamisen kehittämisen menetelmiä. Kaiken kaikkiaan valmennuksista saatu palaute oli positiivista.

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen ulkoinen arviointi

Urbaania kasvua Vantaa-hanke käsitteli matalan osaamistason ja koulutuksen työpaikkoihin ja työvoimaan liittyviä haasteita Vantaan kaupungissa. Hanke sai rahoitusta Euroopan Komission Urban Innovative Actions (UIA)- rahoitusinstrumentista. Hankkeessa yhteiskehitettiin ja testattiin uusia, innovatiivisia ratkaisuja sekä kehitettiin paikallista osaamisekosysteemiä. Tavoitteena oli tukea paikallisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja heidän työntekijöitään työllistymisessä, osaamisen kehittämisessä sekä digitalisaation haasteisiin vastaamisessa. Hanke sisälsi kolme eriteemaista “Kasvudiiliä”, joista jokainen yhdisti sekä kasvua että sosiaalista vastuuta tukevia elementtejä.

Suunnitelmat osaamisen kehittämisen työkaluihin ovat nyt hyödynnettävissä

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa kokeiltiin palveluiden automatisointia kehittämällä konsepti-ideoita nopeaan testaukseen. Ideoiden taustana olivat tarpeet ratkaista yritysten vastuullisen kasvun haasteita. Hankkeessa on luotu uusia ratkaisuja pk-yritysten osaamistason nostamiseen, teknologiseen muutokseen ja työllisyyden edistämiseen. Näin on tuettu Vantaalla toimivien yritysten kehittymistä ja kiihdytetty vastuullista kasvua.

Pienet teot yrityksessä voivat kannustaa henkilöstöä kehittymään

Henkilöstö muodostaa yrityksen osaamisresurssin, joka on avainasemassa yrityksen kehittymisessä ja mukautumisessa muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Vaikka yrityksellä ei olisi resursseja suoraan kouluttaa työntekijöitään, on monia muita keinoja, joilla yritys voi tukea henkilöstöään osaamisen kehittämiseen.

Asiakasvastaavat yhteistyön rakentajina

Urbaania kasvua Vantaa -hanke (UKV-hanke) innosti yli 70 Vantaalla toimivaa pk-yritystä mukaan palveluihin. Saadun palautteen perusteella hankkeessa kehitetty asiakasvastaavan (asva) tehtävä oli onnistumisen kannalta avainasemassa. Poikkeusolot kurittivat rajusti yrityksiä, ja asvojen mukanaan tuoma lisäresurssi voitiin ohjata yritysten kontaktointiin. Artikkelissa avataan sittemmin muissakin hankkeissa käyttöönotetun konseptin kokemuksia.

Sparria teknoloikkaan  -palvelu tukee yrityksiä teknologisessa murroksessa  – osallistujien palaute

Sparria teknoloikkaan –palvelu kehitettiin Urbaania kasvua Vantaa –hankkeessa tukemaan pk-yrityksiä teknologisessa murroksessa. Yritykset tarvitsevat apua teknologisiin kehitysprojekteihin pysyäkseen mukana digitalisaatiossa ja vahvistaakseen kilpailukykyään. Informaatioteknologia ja digitaaliset ratkaisut voivat tuoda yrityksille uutta kasvua ja liiketoiminnan sujuvoittamista.

Partneriyritysten ajatuksia ja oppeja hankeyhteistyöstä

Viisi partneriyritystä osallistui pk-yrityksille suunnattujen palveluiden kehitystyöhön ja palveluiden testaamiseen tuoden hankkeeseen arvokasta yritysnäkökulmaa. Kysyimme kolmelta hankkeen partneriyrityksen edustajalta palautetta hankeyhteistyöstä. Mitä opittiin, missä onnistuttiin ja mikä motivoi lähtemään mukaan hankeyhteistyöhön?