Pienet teot yrityksessä voivat kannustaa henkilöstöä kehittymään

Henkilöstö muodostaa yrityksen osaamisresurssin, joka on avainasemassa yrityksen kehittymisessä ja mukautumisessa muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Vaikka yrityksellä ei olisi resursseja suoraan kouluttaa työntekijöitään, on monia muita keinoja, joilla yritys voi tukea henkilöstöään osaamisen kehittämiseen.

Asiakasvastaavat yhteistyön rakentajina

Urbaania kasvua Vantaa -hanke (UKV-hanke) innosti yli 70 Vantaalla toimivaa pk-yritystä mukaan palveluihin. Saadun palautteen perusteella hankkeessa kehitetty asiakasvastaavan (asva) tehtävä oli onnistumisen kannalta avainasemassa. Poikkeusolot kurittivat rajusti yrityksiä, ja asvojen mukanaan tuoma lisäresurssi voitiin ohjata yritysten kontaktointiin. Artikkelissa avataan sittemmin muissakin hankkeissa käyttöönotetun konseptin kokemuksia.

Sparria teknoloikkaan  -palvelu tukee yrityksiä teknologisessa murroksessa  – osallistujien palaute

Sparria teknoloikkaan –palvelu kehitettiin Urbaania kasvua Vantaa –hankkeessa tukemaan pk-yrityksiä teknologisessa murroksessa. Yritykset tarvitsevat apua teknologisiin kehitysprojekteihin pysyäkseen mukana digitalisaatiossa ja vahvistaakseen kilpailukykyään. Informaatioteknologia ja digitaaliset ratkaisut voivat tuoda yrityksille uutta kasvua ja liiketoiminnan sujuvoittamista.

Jatkuvaa oppimista yli rajojen -tapahtumasta ratkaisuja jatkuvaan oppimiseen

Yritysten henkilöstön jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittämisen keinot herättivät keskustelua Jatkuvaa oppimista yli rajojen -tapahtumassa torstaina 10.3.2022. Tapahtumaan kerääntyi Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen organisaatioiden lisäksi joukko jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen asiantuntijoita. 

Partneriyritysten ajatuksia ja oppeja hankeyhteistyöstä

Viisi partneriyritystä osallistui pk-yrityksille suunnattujen palveluiden kehitystyöhön ja palveluiden testaamiseen tuoden hankkeeseen arvokasta yritysnäkökulmaa. Kysyimme kolmelta hankkeen partneriyrityksen edustajalta palautetta hankeyhteistyöstä. Mitä opittiin, missä onnistuttiin ja mikä motivoi lähtemään mukaan hankeyhteistyöhön?

Kokeile ja ylläty: verkostoitumalla uusia bisnesideoita

Tiesitkö että Vantaalla toimii viisi klusteria, joissa yritykset jakavat ajatuksia ja kehittävät uusia bisnesideoita? Toiminta on avointa ja maksutonta kaikille Vantaalla toimiville yrityksille ja yrittäjille. Moni vantaalainen yritys on etsinyt foorumia, jossa tavata oman toimialansa yrityksiä. Yksi mahdollisuus tähän on Vantaan klusteritoiminta, eli viisi ajankohtaisten teemoja ja tulevaisuudennäkymien äärelle kokoontuvaa yhteistyöverkostoa. Klustereiden teemoja ovat ruoka, kiinteistöt, kiertotalous, lentorahti ja korkean osaamisen tuotanto.

Ohjausta ja tukea jatkuvaan oppimiseen työpaikoilla

Oman osaamisen kehittäminen työpaikoilla vaatii paitsi oppijan omaa innostusta, myös työyhteisön ja lähijohtamisen tukea. Tässä tekstissä tarkastelemme sitä, miten työssäkäyvät aikuiset sanoittavat omaa oppimistaan ja osaamisensa kehittämistä. Jatkuvan oppijan näkökulmasta tarkasteltuna osaamisen kehittämiseen tarvitaan tietoa, neuvontaa ja ohjausta, jotta osataan paremmin tunnistaa itselleen sopivat ammatillisen ja muun osaamisen kehittämiseksi tarjolla olevat koulutusvaihtoehdot. Esihenkilöillä on merkittävä rooli tässä yhteydessä. Tekstissä esitellään prosessi, jossa kuvataan esihenkilön tehtävät työntekijän jatkuvan oppimisen tueksi.

Pois siiloista – chatbotin idea syntyi asiantuntijoiden yhteistyönä

Hankkeessa kehitetään palveluita yritysten vastuullisen kasvun tueksi ja automatisoidaan osia palveluista. Tavoitteena on luoda digitaalisia työkaluja, jotka hyödyttävät palvelun tuottajaa ja yritysasiakasta. Chatbot on yksi ammattilaisten yhteistyönä kehitetyistä työkaluista.  Urbaania kasvua Vantaa -hanke rakentuu työpaketeista, joissa työstetään esimerkiksi palveluita tai digitaalisia työkaluja. Työpaketit jäsentävät hankesuunnitelmaa, mutta niitä ei ole tarkoitettu omissa siiloissaan tehtäväksi.

Askelmerkkejä yritysten teknologisen muutoksen sparraamiseen

Yritykset tarvitsevat apua teknologisiin kehitysprojekteihin pysyäkseen mukana digitalisaatiossa ja vahvistaakseen kilpailukykyä. Sparria teknoloikkaan -palvelu luotiin vantaalaisten pk-yrittäjien tueksi liiketoimintaa edistävän teknologisen ratkaisun suunnitteluun. Artikkelissa reflektoidaan palveluun osallistuneiden yritysten ja valmentajien kokemuksia ja oppeja. Taustamateriaalina on käytetty osallistujien laadullisia palautteita ja valmentajien arvioita.

Kasvupalvelu 2.0. oli toivottua jatkoa valmennuksille

Syksyn valmennuksissa yritykset saivat tukea muun muassa digiloikkaan ja uusien liiketoimintamallien testaamiseen. Lisävalmennukset olivat hyödyllisiä myös aikaisemmin opitun juurruttamisessa. Syksyn Kasvupalvelu 2.0 -palvelussa 16 yritystä sai lisää toivomaansa valmennusta ja seurantaa. Valmennuksessa kartoitettiin yrityksen ja edellisen valmennuksen tilannetta sekä tehtiin jatko- ja toteutussuunnitelma. Tapaamiset saivat yrityksiltä kiitosta.