Kasvudiili 1: Työvoiman rekrytointi ja koulutus

Ajanjakso: 1/2019 – 4/2020

Kasvudiili 1 on palvelukokonaisuus, jossa yhdistyvät sosiaalisen vastuun ja kasvun toimenpiteet. Kasvudiili 1 tarjosi yrityksille tukea uuden työvoiman rekrytointiin sekä yrityksen kasvua edistäviä koulutus- ja valmennuspalveluita. Tavoitteena oli tukea erityisesti yrityksiä, joiden kasvun esteenä on ollut uuden työvoiman saanti.

Kasvudiili 1 tulokset

Kasvudiili 1:n rekrytointi-, koulutus- ja valmennuspalveluista saatiin hyviä tuloksia, joita pystytään huomioimaan hankkeen seuraavassa vaiheessa, kasvudiilissä 2. Ehdollistaminen (palveluista toiseen siirtyminen) toimi paremmin suunnitteluvaiheessa kuin käytännön toteutuksessa, koska palveluiden testausvaiheessa pk-yritysten kanssa mallia haastoi esimerkiksi aikataulutukset. Huomattiin, että yritysten aikataulut ja tarpeet eivät etene hankkeen palvelujen aikataulussa, ja muutoksia voi tapahtua myös palvelun tarjoajan puolella mm. resursseissa.

Urbaania kasvua Vantaa on kehittämishanke, jossa kokeillaan uusia ratkaisuja tukemaan yritysten vastuullista kasvua. Rakensimme mallin hankkeen ensimmäisen puolen vuoden aikana, jonka jälkeen testasimme sitä pk-yrityskentällä. Testauksen tavoitteena oli todeta mallin hyvät ja huonot puolet, sen toimivuus sekä se, miten diilin palvelut toimivat. Testitulosten lisäksi onnistuimme palvelemaan hyvin pk-yrityksiä, jotka palautteen mukaan jäivät tyytyväisiksi saaduista palveluista.

Tärkeimmät opit

  • Ehdollistaminen ei toimi kannustimena
  • palvelun pitää sisältää kaikki elementit lähtökohtaisesti (käytetään oppina kasvudiiliin 2)

Kasvudiili 1 palvelukokonaisuus

Kasvudiili1 sisälsi palvelukokonaisuuden sosiaalisesta investoinnista (rekrytointipalvelut) ja kasvun (koulutukset ja valmennukset) palveluista.

  1. Myyntivalmennus
  2. Yritysmielikuvavalmennus
  3. Teemakoulutukset
  4. Rekrytointipalvelut (sosiaalinen investointi)

Kasvudiilin palvelut tarjosivat sekä kasvua edistäviä että sosiaalista rekrytointia tukevia palveluita yhdessä niin, että yritys pystyi hyödyntämään kummankin osion palveluita yhtenä pakettina. Esimerkkinä suunnitellusta paketista on myyntivalmennus, joka sisälsi uusien työpaikkojen muotoiluun liittyvän työpajan.

Maksuton koulutus toimi kannustimena niille yrityksille, jotka tunnistivat jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen tarpeen. Työvoimaa tarvitsevat yritykset kokivat puolestaan rekrytointipalveluihin liittyvät palvelut hyödyllisinä.

Kasvudiili 1 Rekrytointipalvelut-infografiikka
Kasvudiili 1 Koulutus- ja valmennuspalvelut-infografiikka

Rekrytointipalvelut

Rekrytointipalveluja uuden henkilöstön hankintaan käytti 33 pk-yritystä. Osaajapalveluja järjestettiin 15 yrityksessä, neuvontapalveluja 19 yrityksessä, osaajatarpeiden järjestely- ja muotoiluapua annettiin 10 yritykselle ja palveluohjausta 16 yrityksessä. Palvelussa syntyi 106 avointa työpaikkaa, joista 67 pilottiyrityksissä ja 39 partneriyrityksissä. Allekirjoitettuja työsopimuksissa syntyi 47 kappaletta, joista 31 kappaletta partneriyrityksiin, 16 pilottiyrityksiin ja oppisopimuksia tehtiin viisi (5) kappaletta.

Koulutuspalvelut

Koulutuspalveluita käytti 20 pilottiyritystä yhteensä 26 kurssilla. Kursseille osallistui yhteensä 114 henkeä. Kurssien teemat käsittelivät eri näkökulmista viestintää, Lean-ajattelumallia, esimiestyötä, Office-paketin työkalujen käyttöä ja asiakasymmärrystä. Yrityskohtaisia valmennuksia järjestettiin 13 kappaletta. Teemoina valmennuksissa olivat yritysmielikuva ja myynnin kehittäminen. Osallistujia näissä valmennuksissa oli yhteensä 45 henkilöä.

Palvelutarjonnan kulku

Kasvudiilin palvelutarjonta oli osittain nivottu yhteen paketiksi. Yksittäisiä palveluita käyttäneelle yritykselle tarjottiin mahdollisuutta palvelukokonaisuuden muihin osiin.  Palveluista koottiin kattava paketti ja siinä tarjottavat palvelut räätälöitiin vastaamaan yritysten tarpeita. Palvelut järjestettiin osin samaan aikaan tukien toinen toistaan. Ennakointi palvelukokonaisuuksien vastaamisesta yritysten yksilöllisiin tarpeisiin huomattiin olevan haastavaa. Jotkut yritykset olivat mukana palvelun tarjoamissa kaikissa koulutuksissa, valmennuksissa ja rekrytointipalveluissa, kun taas toiset yritykset osallistuivat yksittäisiin palveluihin. Palveluihin tultiin sekä kasvupalvelujen että sosiaalisen investoinnin kautta. Käytännössä palveluja ei ollut tarkoituksenmukaista ehdollistaa.

Kasvudiilissä 2 mallia muutetaan niin, että kasvun ja vastuullisuuden näkökulmat ovat sisäänrakennettuina kaikkiin palveluihin. Näin yrityksen on mahdollista saada halutessaan koko kasvudiilin anti yhden palvelun sisällä. Tästä huolimatta yritys voi osallistua diilin 2 kaikkiin palveluihin.


Vastuullista yrityskasvua koulutuksen ja rekrytointien kautta