Kasvudiili 1: Työvoiman rekrytointi ja koulutus

Ajanjakso: 1/2019 – 4/2020

Kasvudiili 1 oli palvelukokonaisuus, jossa yhdistyivät sosiaalisen vastuun ja kasvun toimenpiteet. Kasvudiili 1 tarjosi yrityksille tukea uuden työvoiman rekrytointiin sekä yrityksen kasvua edistäviä koulutus- ja valmennuspalveluita. Tavoitteena oli tukea erityisesti yrityksiä, joiden kasvun esteenä on ollut uuden työvoiman saanti.

Kasvudiili 1 tulokset

Kasvudiili 1:n rekrytointi-, koulutus- ja valmennuspalveluiden järjestämisestä saatuja havaintoja ja oppeja on hyödynnetty seuraavien palveluiden muotoilussa.

Urbaania kasvua Vantaa on kehittämishanke, jossa kokeillaan uusia ratkaisuja tukemaan yritysten vastuullista kasvua. Rakensimme Kasvudiili 1 -mallin hankkeen ensimmäisen puolen vuoden aikana hankkeessa mukana olevien partneriyritysten kanssa, jonka jälkeen veimme palveluiden testauksen isompaan pk-yritysjoukkoon.

Testauksen tavoitteena oli todeta mallin hyvät ja huonot puolet sekä tunnistaa palveluiden osalta, mikä toimii ja mitä tulisi tehdä toisin. Alun perin tavoitteena oli, että palvelusta toiseen tapahtuisi luontevaa ohjautumista. Tämä ei kuitenkaan toteutunut käytännössä, koska yritysten aikatauluja ja tarpeita oli haastava sovittaa yhteen hankkeen palveluihin ja aikatauluihin.

Palveluitamme hyödyntäneet yritykset olivat palautteen mukaan tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. Yritykset valitsivat ne palvelut, jotka kokivat heille tarpeelliseksi ja ajankohtaiseksi.

Haasteet

  1. Kouluttautuminen nähdään kuluna – ei investointina.
  2. Yritysten tarpeiden ja hankepalveluiden yhteensovittaminen oli haasteellista.

Opit

  1. Erilaiset tilanteet eri yrityksissä vaikuttavat kasvun kannustimiin.
  2. Yritykset pystyvät hyödyntämään parhaiten ketteriä palvelukokonaisuuksia.

(Teksti jatkuu kuvan jälkeen)

Kuva 1. Rekrytointipalvelut
Kuva 2. Koulutukset ja valmennukset

Kasvudiili 1 palvelukokonaisuus

Kasvudiili 1 sisälsi palvelukokonaisuuden sosiaalisesta investoinnista (rekrytointipalvelut) ja kasvun palveluista (koulutukset ja valmennukset).

  1. Myyntivalmennus
  2. Yritysmielikuvavalmennus
  3. Teemakoulutukset
  4. Rekrytointipalvelut (sosiaalinen investointi)

Kasvudiilin palvelut tarjosivat sekä kasvua edistäviä että sosiaalista rekrytointia tukevia palveluita yhdessä siten, että yritys pystyi hyödyntämään kummankin osion palveluita yhtenä pakettina. Esimerkkinä suunnitellusta paketista oli myyntivalmennus, joka sisälsi uusien työpaikkojen muotoiluun liittyvän työpajan.

Rekrytointipalvelut

Rekrytointipalveluja uuden henkilöstön hankintaan käytti 33 pk-yritystä. Osaajapalveluja järjestettiin 15 yrityksessä, neuvontapalveluja 19 yrityksessä, osaajatarpeiden järjestely- ja muotoiluapua annettiin 10 yritykselle ja palveluohjausta 16 yrityksessä. Palvelussa löytyi 106 avointa työpaikkaa, joista 67 oli pilottiyrityksissä ja 39 partneriyrityksissä. Allekirjoitettuja työsopimuksia syntyi 47 kappaletta, joista 31 kappaletta partneriyrityksiin ja 16 pilottiyrityksiin. Oppisopimuksia tehtiin viisi (5) kappaletta.

Koulutuspalvelut

Koulutuspalveluita käytti 20 pilottiyritystä yhteensä 26 kurssilla. Koulutuksiin osallistui yhteensä 114 henkeä. Teemakoulutukset käsittelivät eri näkökulmista viestintää, Lean-ajattelumallia, esimiestyötä ja johtamista, Office-paketin työkalujen käyttöä ja asiakasymmärrystä. Yrityskohtaisia valmennuksia järjestettiin 13 kappaletta. Teemoina valmennuksissa olivat yritysmielikuva ja myynnin kehittäminen. Osallistujia näissä valmennuksissa oli yhteensä 45 henkilöä.

Palvelutarjonnan kulku

Kasvudiili 1:n palvelutarjonta oli rakennettu paketiksi, jonka sisällä ohjaudutaan palvelusta toiseen. Yrityksille esiteltiin aina aluksi kaikki hankkeen palvelut, joista he valitsivat itse  omaan tarpeeseen sopivimmat. Palveluihin oli mahdollista tulla mukaan niin rekrytointipalveluiden kuin koulutus- ja valmennuspalveluiden kautta. Eri palveluja järjestettiin samanaikaisesti toisiaan tukien, mutta yritysten aikatauluja ja tarpeita oli jokseenkin haastava sovittaa yhteen hankkeen palveluihin ja aikatauluihin. Palveluista toisiin ohjautuminen ei toiminut täysin alkuperäisen ajatuksen mukaisesti.

Kasvudiili 2 -mallissa kasvun ja vastuullisuuden näkökulmat ovat sisäänrakennettu kaikkiin palveluihin. Kasvudiili 1:ssä ne olivat erikseen ja niiden yhdistäminen oli haastavaa, koska yritykset tarvitsevat joustavia, omaan tilanteeseen sopivia ratkaisuja.


Vastuullista yrityskasvua koulutuksen ja rekrytointien kautta