Osaamistodistukselle tarvitaan moderneja malleja

Blogi

TEKSTI | Elina Salo

Osaamistodistuksista on ollut selkeää hyötyä työllistymisessä. Mutta millainen olisi tulevaisuuden todistusmalli ja miten se hankittaisiin?

Työllisyyspalveluissa osaamisen todentamisen tarvetta on ratkottu rakentamalla malleja osaamisen näyttämiseen työtoiminnassa ja aitoja työympäristöjä vastaavissa olosuhteissa työpajoilla. Työttömillä on valtavasti osaamista tutkintojen ja todistusten ulkopuolelta ja uusia taitoja voidaan oppia työttömyyden aikana. Osaamisen tunnistaminen on keskiössä etenkin työllistymisen ollessa haastavaa. (Kts. esim. Wirén 2020.)

Osaaminen antaa siivet! -tapahtumassa 19.8.2020 rehtori Riitta Konkola nosti esiin hyvät kokemukset Metropoliassa tehdystä osaamisen tunnistamisen pilotista, jossa etsittiin keinoja turvapaikanhakijoiden osaamisen tunnistamiseen. Tavoitteena oli tukea työllistymistä osaamista vastaaviin tehtäviin Suomessa. Konkolan mukaan pilotissa lähdettiin ihmisiin tutustumisesta ja kartoitettiin henkilökohtaisesti jokaisen osaaminen. Havaitusta osaamisesta annettiin todistus, josta pilottikokemusten mukaan oli hyötyä työnhaussa. Konkola kuvasi työnantajien hakutilanteessa arvostaneen sitä, että joku taho oli todentanut osaamisen ja työllistymisiä tapahtui.

Oppimista aina saatavilla

Osaaminen antaa siivet! -tilaisuudessa Perttu Pölönen nosti esille ajankuvaan liittyvän dilemman: Netti on luonut rajattomat mahdollisuudet opiskelulle, mutta suhteessa työnantajaan osaamisen ei aina nähdä olevan validia ilman virallista tutkintoa ja todistusta. Uudenlaisten oppimisympäristöjen ja modernien osaamisen kehittämisen tapojen myötä tarvitaan myös uudenlaisia osaamisen todentamisen tapoja, sanoi Pölönen.

Koulutusorganisaatioilla ja työnantajatahoilla on selkeä haaste pysyä tässä mukana. Molempia tarvitaan kehittämään ketteriä tapoja epätyypillisen tai modernein tavoin hankitun osaamisen näkyväksi tekemiseen ja sen potentiaalin hyödyntämiseen työmarkkinoilla.

Osaamisen todistaminen näytöin

Yksi työelämässä jo käytössä oleva tapa osaamisen todennukseen on näyttöperusteisuus ammatillisessa koulutuksessa. Koulutussopimuksella tai oppisopimuksella opiskellessa todistuksen saa, kun on näyttänyt aidossa työympäristössä osaamisensa. Jos osaaminen on jo hankittu, muualla kuin koulun penkkiä kuluttamalla, ei penkin kulutusta enää tarvita vaan todistus ansaitaan näytöllä. Tässäkin on omat haasteensa siinä, että tutkinnot pysyvät työelämän tarpeiden ja modernin osaamisen perässä.

Osaaminen antaa siivet! tapahtumassa esille nousi myös yrityskentän näkökulma aiheeseen: Vaikka työnantaja ei tee tutkinnolla mitään, luo todistus kuitenkin tietyn takeen siitä, että osaamista on.

Näin ollen jonkinlainen todistusmalli on tulevaisuudessakin tarpeellinen. Haasteena on karsia tutkintokeskeisyyden kankeus ja nostaa monimuotoisten osaamistodistusten arvostusta. Onko todenteen aina oltava kirjallinen todistus, vai voisiko muunlainenkin näyttö toimia osaamistodistuksena esimerkiksi rekrytointitilanteessa?

Lähteet:

Wirén, Riitta 2020. Opinnollistaminen Espoon kaupungin työ- ja oppimiskeskuksessa. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/341238/Wir%C3%A9n_Riitta.pdf?sequence=2

Osaaminen antaa siivet! -tapahtuma 19.8.2020, tallenne: https://urbaaniakasvua.fi/osaaminen-antaa-siivet-osaavan-tyovoiman-rooli-yrityskasvussa/