Yhteistyössä osaamisen kehittämistä

Blogi

TEKSTI | Minna Tuomi

Urbaania kasvua Vantaa -hanke tähtää yrityskasvuun ja työpaikkojen säilymiseen henkilöstön osaamista kehittämällä. EU-rahoitteisen hankkeen tähtäimessä on työnantajien ja työntekijöiden sekä oppilaitosten kohtaaminen. Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy ja Vantaan ammattiopisto Varia ovat solmineet jo 46 oppisopimusta vuoden 2020 aikana. Vantti on mukana Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa partneriyrityksenä.

Tulosta syntynyt yhteisellä tahtotilalla

Urbaania kasvua Vantaa-hankkeen myötä yhteistyö Vantin ja hankkeen partneriyritysten kanssa käynnistyi luontevasti. Koulutus- ja työelämäpalveluja tarjoavan Varian kanssa yhteistyö tiivistyi entisestään. Vantissa on koulutettu henkilöstöä oppisopimuksella Varian kanssa myös aiemmin, mutta oppisopimusten määrä on Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen myötä selkeästi kasvussa. Hankkeen alussa lähdimme sitoutuneesti Varian ja Työllisyyspalveluiden kanssa viemään asioita eteenpäin nopealla aikataululla. Tahtotila on hankkeen ihmisillä yhteinen – saada tuloksia ja päästä asetettuun päämäärään. Hankkeen kasvudiili 2 tavoite on olemassa olevan henkilöstön osaamisen kehittäminen erityisesti oppisopimuksilla. Varia ja sen tarjoama oppisopimuskoulutus on erityisessä roolissa hankkeelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa meneillään olevassa kasvudiili 2:ssa.

Oppisopimus mahdollistaa erilaisia urapolkuja

Kiinteä yhteistyö Varian ja Vantin kesken on tuottanut tulosta. Vantissa on tehty avauksia moneen oppisopimuskoulutukseen hankkeen kohderyhmään kuuluville henkilöille. Työllistymisiä osaamisen lisäämisen kautta halutaan tarjota työttömille maahanmuuttajille ja heikossa työllisyysasemassa oleville henkilöille sekä päivittää Vantissa työskentelevän henkilöstön osaamista.

Elokuun alussa 2019 Vantti aloitti Varian maahanmuuttajaryhmän kanssa yhteistyön ravintola- ja catering-alan perustutkinnon parissa. Varian opiskelijat työskentelivät Vantissa koulutussopimuksella, joka kesti jokaisella kolme kuukautta. Ryhmässä oli yhdeksän henkilöä eri kansallisuuksista, joten kysymyksessä oli monikulttuurinen ryhmä, mikä myös on hankkeen ytimessä. Tästä ryhmästä työllistyi kolme henkilöä Vanttiin koulutuksen päättymisen jälkeen.

Vantti tarjosi työntekijöilleen mahdollisuutta kokkiopintojen oppisopimuskoulutukseen syksyllä 2019, johon saimme mukaan yhden henkilön työllisyyspalveluiden ja Vantaan osaamiskeskuksen kautta. Työllisyyspalveluiden yhteistyön kautta saimme myös työkokeiluun osatyökykyisen kokin, joka tarvitsi osaamisen täydentämistä. Vantti tarjoaa työttömille työhakijoille uudenlaisen mahdollisuuden palata työelämään. Tiivis yhteistyö Työllisyyspalveluiden ja Varian kanssa on ehdottoman tärkeää, jotta saamme työllistettäviä ja voimme työllistää.

Oppisopimuskoulutus ei kuormita työn ohella henkilöä liikaa. Voimme myös ohjata työttömiä työnhakijoita Vanttiin oppisopimukselle, jos taustat ja onnistunut työkokeilu tukee oppisopimuksen aloittamista. Teemme Vantissa suunnitelmat vuosittain myös oman henkilöstön kouluttamiselle. Suunnittelemalla kehitys- ja koulutustarpeet varmistumme henkilökunnan ammattitaidosta ja turvaamme työpaikat.

Oppisopimuskoulutus on vastaus myös työelämän murrokseen, joka näkyy Vantissa etenkin kiinteistöpuolella. Kiinteistöhuollon automaatio ja digitalisaatio kehittyy niin kovaa vauhtia, että Vantin henkilökunta tarvitsee lisäkoulutusta. Digiaikaan on siirrytty myös työajan seurannassa ja henkilökunnalle on hankittu älypuhelimet. Vantissa pohditaan koulutusten siirtämistä myös verkkoon tukien samalla muuta oppimista. Uusia työtaitoja ja järjestelmiä sekä koulutusta tarvitaan, että pysymme mukana kasvussa, työn murroksessa ja kovenevassa kilpailussa työvoimasta.

Työnantajamielikuva

Hanke tuo Vantille myös mahdollisuuden kehittää työnantajamielikuvaa, omaa yrityskuvaa ja saada näkyvyyttä työmarkkinoilla. Vantti nähdään vastuullisena työnantajana, joka mahdollistaa henkilöstölleen urapolkuja. Vantti on hyvin koulutusmyönteinen organisaatio. Organisaatiomme haluaa antaa mahdollisuuden henkilöstölle kouluttautua, lisätä omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan. Tarjoamme laajat mahdollisuudet kouluttautumiseen työn ohella ja kannustavan ilmapiirin opiskeluun.

Urbaania kasvua-hanke on kaikille vantaalaisille mahdollisuus

Vantissa halutaan nostaa esille hankkeen verkostojen kautta työllistyneitä ja kouluttautuneita ihmisiä sekä kertoa heidän onnistumistarinoitansa. Mahdollisimman laaja viestintä ja uutisointi sisäisesti ja ulkoisesti mahdollistaa hankkeen menestymisen ja myös yritysten mukaan lähtemisen hankkeen palveluihin. Osaava työvoima on yrityksen perusta ja voimavara, mitä ei sovi unohtaa. Haluamme nostaa arjen työntekijät esille ja tuoda heidän työlleen näkyvyyttä ja arvostusta sekä sen kiitoksen, mikä heille kuuluu. Se tulee hyvin ilmi Vantin Hyvää arkipäivää- sloganissa, jota koko Vantin henkilökunta omalla työllään tuottaa Vantaan kaupungin kouluissa ja päiväkodeissa sekä monessa muussa kohteessa joka arkipäivä.

Oppisopimuksia Vantti & Varia yhteistyöllä

Vantissa on alkanut useita eri oppisopimuskoulutuksia vuosien 2019–2020 aikana. Varia on ketterä toimija koulutuksissa ja pystyy tarjoamaan tarvittavat opintokokonaisuudet yrityksen täsmällisiin tarpeisiin. Vantti on saanut olla mukana koulutusten suunnittelussa ihan alkumetreiltä lähtien. Vantin henkilöstö on osallistunut kokkioppisopimuskoulutuksen ja puhtaus- ja kiinteistöpuolen osaajien ammattitaidon kehittämiseen ja osaamisen lisäämiseen.

Yhteistyössä Urbaania kasvua Vantaa hankkeen hankepartnerien Vantin ja Varian kanssa on käynnistetty ruokapalveluvastaavan koulutus. Koulutuksen sisältö on suunniteltu Vantille erityiseen työrooliin ja -tehtävän tarpeeseen. Idea koulutukseen syntyi hankkeen kasvudiili 1 myötä, jossa kehityskohteena oli rekrytointi. Rekrytoinnin tehostamisen myötä, Vantin sisäisen yhteistyön ja avointen jatkuvien työntekijätarpeiden kautta alkoi hahmottua tarve täysin uudenlaiselle oppisisällölle. Vantissa oli jatkuvasti avoinna samaan työtehtävään liittyviä paikkoja ja pelkona oli, että emme löydä sopivia työntekijöitä aloittamatta itse riittävän osaamisen kouluttamista. Tiedustelin alue-esimiehiltä tarvetta uuden koulutuksen ja sisällön kehittämiseen. Idea sai hyvän vastaanoton alue-esimiehiltä ja ateriapalvelujohtajalta. Lähdimme kehittämään uutta koulutussisältöä ja työroolia.

Keväällä 2020 Vantti käynnisti koulutuksen suunnittelun ja sisällön tuottamisen yhdessä Varian kanssa. Oppisopimuskoulutuksen käynnistäminen sujui Varian taholta mallikkaasti ja saimme palaverit koulutuksesta sovittua nopealla aikataululla. Koko prosessin läpiviemiseen, koulutuksen aloittamiseen ja ehdokkaiden löytämiseen vei alle kuusi kuukautta. Korona ja kesäaika aiheuttivat sen, että aikaa kului enemmän kuin suunniteltiin. Normaalioloissa suunnittelu ja toteutus voidaan käynnistää lyhyemmälläkin aikataululla. Yrityksen on panostettava siihen, että koulutuksen sisältö ja työtehtävä on sanoitettu selkeästi, jotta Varia voi hoitaa ammattitaidolla koulutuksen sisällön suunnittelun.

Info ja kannustus ohjaavat opiskeluun

Järjestimme infotilaisuuden elokuussa 2020, jonka tarkoituksena oli innostaa työtekijöitä oppimaan uuteen työtehtävään ja lisäämään omaa osaamistaan ja ammattitaitoa. Vantin, Varian ja Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen ruokapalveluvastaavan koulutus käynnistyi syksyllä 2020. Usein henkilöstö tarvitsee myös kannustusta, että uskaltaa lähteä kouluttautumaan työn ohella. Opiskelu on muuttanut muotoaan viime vuosina ja se ei ole enää samaa kuin vanhassa alakoulussa karttakepin ohjaamana.

Etenkin oppisopimuskoulutuksessa pystytään ottamaan huomioon yrityksen ja yksilön kehittymistarpeet. Aiempi työkokemus, koulutus ja osaaminen otetaan huomioon jo opintojen suunnittelussa. Opinnoissa on myös mahdollista suorittaa eri opintojen osia oman aikataulun ja jaksamisen mukaan. Tähtäimenä voi olla koko ammattitutkinto tai osaamisen täydentäminen tutkinnon osalla. Joissakin tapauksissa jo olemassa oleva ammattitaito vain ”siirretään paperille” ja osoitetaan näytöillä. Oppisopimuspolku on hyvin yksilöllinen ja jokainen etenee omien taustojensa ja osaamisensa mukaan.

Ruokapalveluvastaavavan koulutus, sen sisältö sekä tarpeellisuus huomataan varmasti myös muissa saman alan yrityksissä. Tarvetta ruokapalveluvastaavan koulutukselle tulee olemaan siis varmasti jatkossa. Monipalvelu- ja yksilötyöskentelykohteet tulevat hyötymään tästä. Erityisosaaminen tiettyyn tehtävään antaa mahdollisuuksia järjestää ja hoitaa työtehtävät ammattitaidolla. Ilman riittävää osaamista työnteko on jatkuvasti haasteellista ja kuormittavaa työntekijälle, kun hän yrittää selvitä tehtävistä, joita ei kuitenkaan riittävästi hallitse. Esimiestyölle ja johtamiselle se tuo lisähaasteita, kun asiat, työtehtävien järjestely ja ongelmien ratkaisu on päivittäistä. Siksi esimiestyön ja johdon rooli on erityisen tärkeää, kun mietitään henkilöstön kouluttamista ja osaamisen lisäämistä.

Tarpeet osaamisen kehittämiseksi pitää tunnistaa ja tuntea oma liiketoiminta ja päivittäinen työ riittävän hyvin. Samoin oman henkilöstön osaaminen, kehittymistarpeet ja potentiaali pitää nähdä. Esimiehen rooli myös koulutusten tarjoamisessa on hyvin tärkeää. Opinto- ja koulutusmahdollisuuksia on hurjan paljon, urapolun etsiminen tai sen löytäminen omin avuin voi olla vaikeaa.

Työpaikkaohjaajalla tärkeä merkitys

Erilaisia oppisopimuskoulutuksia tarjotaan myös enenevässä määrin myös maahanmuuttajille ja osatyökykyisille. Monenlaista tukea tarjotaan ja kaikilla tavoin opiskelijaa pyritään tukemaan, että ammattiin valmistuminen on mahdollista. Opiskelija tulee vain olla itse aktiivinen ja samoin esimiehen tai työpaikkaohjaajan. Tuen tarve pitää tunnistaa ja opiskelijan itse pitää myös uskaltaa pyytää apua.

Opintojen etenemisen kannalta työpaikkaohjaajan rooli korostuu ja hänen tulee olla ammattitaitoinen sekä aidosti opiskelijaa ja hänen opintojansa tukeva. Ammattitaitoinen työpaikkaohjaaja ja hänen roolinsa on tärkeässä asemassa ammattiin opiskelevan näkökulmasta. Työpaikkaohjaaja ei siis voi olla kuka tahansa vaan siihen rooliin täytyy sitoutua ja vastata siitä, että työntekijä saa parhaan mahdollisen tuen ammattiin valmistumiseksi. Myös opintojen edistyminen ja seuranta, että opinnot etenevät suunnitelman mukaan kuuluu työpaikkaohjaajan rooliin. Ellei riittävää osaamista ohjaamiseen ole, se voi olla myös uhka opintojen etenemiselle ja ammattiin valmistumiselle. Vantissa on erityisesti kiinnitetty huomiota tähän ja siihen, että mihin kohteisiin ammattiin koulutettavia sijoitetaan. Vantissa on osaavia työpaikkaohjaajia, mikä näkyy oppisopimusten määrässä ja ammattiin valmistuneissa.

Varia tarjoaa työpaikkaohjaajakoulutusta ja siihen on hyvä tarttua, jos kouluttaa henkilöstöä oppisopimuksella. Ammattitaitoinen työpaikkaohjaaja tukee ja varmistaa omalla työllään opiskelijan opintojen onnistumisen ja ammatin hankinnan. Kiinteä yhteistyö Varian ja työllisyyspalveluiden kanssa onkin tuottanut erinomaisia tuloksia koulutusten osalta. Suosittelen oppisopimuskoulutusta lämpimästi myös muille yrityksille, kouluttaminen lisää mahdollisuutta yrityksen kasvuun. Opiskelu kannattaa aina.

Vantti on mukana Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa partneriyrityksenä. Vantti on Vantaan kaupungin omistama yhtiö, joka tuottaa ateria-, puhtaus-, kiinteistö-, aula- ja turvallisuuspalveluja Vantaan kaupungille. Vantti on lähes tuhat ihmistä työllistävä palveluyritys, jonka liikevaihto vuonna 2019 oli noin 49 miljoonaa euroa.