Yrityksille vinkkejä ja vertaistukea Kasvuklinikka -tapahtumasta

Blogi

TEKSTI | Juha Leskinen ja Anniina Honkonen

Vantaalaisia yrityksiä piinaa koronapandemian keskellä ennennäkemätön talouden alamäki. Moni toimiala kärsii kysynnän laskusta, jopa romahtamisesta. Hanke on pitkin vuotta 2020 reagoinut muuttuneeseen tilanteeseen ketterästi. Yksi hankkeen kehittämistä konsepteista on kasvuklinikka, jonka tarkoituksena on esitellä teknologian murroksen sekä henkilöstön osaamisen kehittämisen tuomia mahdollisuuksia. Nämä voivat parhaimmillaan toimia katalysaattoreina pk-yrityksille ja työntekijöille poikkeustilanteesta selviytymiseen ja uuteen nousuun.

Kasvuklinikka-tapahtuman suunnittelussa oli alusta asti tavoitteena tarjota päätöksentekijöille inspiraatiota, ideoita ja verkostoitumismahdollisuuksia. Samalla tavoiteltiin positiivista huomiota hankkeelle ja sen tarjoamille palveluille. Henkilöstön osaamisen kehittäminen yhtenä poikkeustilasta selviämisen työkaluna oli myös tärkeässä osassa.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!

Tapahtumasuunnittelu aloitettiin toukokuussa, jolloin pohjatietoa osallistujia kiinnostavan ja heille hyödyllisen sisällön koostamiseksi oli ehditty kerätä kevään aikana toteutetuissa yrityskontakteissa. Kohderyhmiksi tapahtumalle päätettiin aluksi hankkeen partneri- ja pilottiyritykset. Myöhemmin tapahtuma avattiin kaikille kiinnostuneille. Hankkeen ulkopuolisten osallistujien mukaantulo vaikutti tapahtuman tavoitteeseen ja viestintään. Palveluihin sitouttamisen sijaan Kasvuklinikan korostettiin toimivan inspiraation ja ideoiden lähteenä, sekä mahdollisena verkostoitumisen hetkenä.

Tapahtuman runko hahmottui kolmeen osaan: keynote-puhuja, case-yritykset ja pikaklinikat. Tunnettu keynote-puhuja haluttiin mukaan houkuttelemaan osallistujia. Puhujaksi valikoitui yrittäjä Henkka Hyppönen, joka on esityksissään käsitellytteknologian vaikutusta liiketoimintaan ja työelämään. Esimerkkiyrityksiä haettiin hankkeen piiristä, ja mukaan valikoituivat sisälogistiikka-alan yritys Logisnext Finland Oy (Rocla) ja tietotekniikka-alalla toimiva InfoCare Oy. InfoCaren Jori Sistonen hankepartnerina, ja Logisnextin Outi Kettunen pilottiyrityksen edustajina olivat hyvä pari kertomaan kuulijoille siitä, miten näissä yrityksissä oli hyödynnetty teknologiaa liiketoiminnan kehittämisessä. Pikaklinikoissa osallistujat saisivat hankkeen koulutusorganisaatioiden valmentajilta sparrausta ennalta ilmoittamiinsa haasteisiin.

Alla oleva kuva kertoo tiivistetysti ja havainnollisesti tapahtumasuunnittelun etenemisen. Kuten aikajanasta näkyy, vaatii tapahtumasuunnittelu aikaa ja tekijöitä. Monivaiheisessa prosessissa on varauduttava yllätyksiin ja muutoksiin.

Aikajana Kasvuklinikan toteutuksesta ideasta valmiiksi tapahtumaksi (kuva: Anniina Honkonen).

Ylätason ajattelusta konkretiaan – Kasvuklinikan sisältö

Kasvuklinikka-verkkotapahtuma pidettiin lokakuun 30. päivä, ja osallistujia oli noin 60. Yrittäjä, luova johtaja, tietokirjailija ja kouluttaja Henkka Hyppönen (kuva 2.) kuvasi avauspuheenvuorossaan teknologiamurroksen vaikutusta tulevaisuuden liiketoimintaan ja työelämään. Esityksessään hän havainnollisti miten nopeasti ja edullisesti yksi ihminen pystyy tänä päivänä suunnittelemaan lenkkarit, rakentamaan sille brändiprofiilin ja saamaan sen myyntiin. Hyppösen esimerkki kuvaa hyvin sitä, että tulevaisuuden teknologia ja mahdollisuudet ovat täällä jo nyt. Jos yritykset jättävät ne käyttämättä, olemme tulevaisuudessa yhä pahemmin jäljessä kehityksestä.

Esitys Rocla Intelligence -palvelun rakentamisesta ja sen asiakasarvosta kuvasi hyvin sitä, minkälaisen loikan perinteinen valmistava teollisuus voi globaalissa kilpailussa kehittyvän teknologian avulla ottaa. Rocla-brändin nykyään omistavan Logisnext Finland Oy:n liiketoiminnan kehitysjohtaja Outi Kettunen toi esille tarpeen hyödyntää yhteiskehittämisen menetelmiä asiakkaiden kanssa. Vain näin toimimalla voidaan olla varmoja lisääntyneestä asiakasarvosta.

InfoCare Oy:n operatiivinen johtaja Jori Sistonen kävi läpi esityksessään neljä hyötyä, jotka yritys voi saavuttaa teknologian avulla. Nämä ovat liiketoiminnan vapautuminen ajasta ja paikasta, ratkaisujen teknologiariippumattomuus, asiakkaan liiketoiminnan ymmärryksen lisääntyminen sekä pitkäkestoinen kannattavuus ja tehokkuus. Esityksessään Sistonen osoitti kuinka uudistukset tukevat positiivisen asiakaskokemuksen syntymistä sekä tuotteen tai palvelun merkityksellisyyden havaitsemista. Toimiva tekninen alusta on esimerkiksi kaupan alalla tärkeä osa toimintaa fyysisen toimitilan ohella. Yhdessä näiden avulla voidaan menestyksekkäästi herätellä asiakkaan aisteja tekemään ostopäätöksiä.

Yritysesimerkkien jälkeen keskusteltiin pikaklinikoilla pienryhmissä. Pikaklinikoiden valmentajat tarjosivat osallistujille konkreettisia vinkkejä liiketoiminnan ja osaamisen kehittämiseen. Tapahtumaan osallistuneet olivat saaneet ilmoittautumisen yhteydessä valita itseään kiinnostavan pikaklinikan, ja lähettää kysymyksiä teemaan liittyen. Pikaklinikoiden teemat olivat:

  • Ammatillisen osaamisen kehittäminen kasvun mahdollistajana
  • Johtaminen ja esimiestyö poikkeusoloissa
  • IoT, data-analytiikka ja automaatio – digitalisaation muutosvoimat
  • Ulkoinen viestintä kasvun työkaluna
  • Toimiva strategia ja sen käytäntöön vieminen.

Vantaan ammattiopisto Varian Tarja Tomperi kertoi ammatillisen osaamisen kehittämisen palvelusta ja oppisopimuksista. Metropolia Ammattikorkeakoulun Erkki Räsänen kertoi, mitä digitalisaatio on nyt ja mitä on luvassa seuraavaksi sekä voiko analytiikkaa kaupallistaa. Laurea-ammattikorkeakoulun Suvi Sivén käsitteli johtamista ja esimiestyötä poikkeusoloissa kohtaamisen ja yhteisöllisyyden, työhyvinvoinnin sekä etäjohtamisen näkökulmista. Laurean Tiina Leppäniemi vinkkasi onnistuneen viestinnän keinoina muun muassa yhteisen ideoinnin isojen linjojen ja arkipäivän viestinnän osalta sekä vuosikellon ja somekalenterin. Metropolian Marjo Huhtala kertoi muutosjohtamisen onnistumisen edellytyksiä, joita ovat esimerkiksi visualisointi ja helppo ymmärrettävyys.

Mitä Kasvuklinikalta jäi käteen?

Päätöspuheenvuorossaan Henkka Hyppönen kokosi yrityspuheenvuorojen ja pikaklinikoiden antia. Hyppönen nosti esille digitalisaation tuomat mahdollisuudet ja muutokset asiantuntijatyössä sekä sosiaalisiin tarpeisiin vastaamisen etätyössä. Lisäksi hän muistutti, että yrityksen strategian tulee olla ilmaistavissa yhdellä virkkeellä ja kannusti viestinnässä ylikommunikointiin. Hyppönen kehotti yrityksiä pohtimaan myös seuraavia asioita:

  • onko yrityksellä käynnissä yhtään kehityshanketta asiakkaiden kanssa tai keskustellaanko asiakkaiden kanssa edes jossain muodossa?
  • mikä yrityksen toiminnassa tulevaisuudessa kasvaa, mikä supistuu ja millaisia skenaarioita voi kerätyn tiedon perusteella luoda?
  • mitä osaamista halutaan kehittää yrityksen sisällä ja mikä osaaminen kasvaa nopeammin markkinoilla?
  • mikä on yksittäisen ihmisen kapasiteetti ymmärtää muutoksia ja viedä niitä läpi

Kasvuklinikalle osallistuneilta hankkeen kohderyhmään kuuluneilta yrityksiltä kysyttiin palautetta tapahtuman sisällöstä, toteutuksesta ja annista. Tapahtumaan osallistui 33 kohderyhmän yritysten edustajaa. Heistä kyselyyn vastasi 8 (vastausprosentti 24,2%). Kyselyyn vastanneiden mukaan Kasvuklinikan sisältö vastasi heidän odotuksiaan melko hyvin tai hyvin (87,5%). Vastaajien mukaan tapahtuma olisi voinut olla kestoltaan pidempi sekä vielä enemmän keskusteleva. Q&A-tyyppisiä keskustelutuokioita asiantuntijoiden kanssa toivottiin olevan enemmän. Kyselyyn vastanneet kokivat saaneensa Kasvuklinikka-tapahtumasta ideoita ja inspiraatiota sekä hyödyllisiä vinkkejä ja vertaistukea.

Osallistujat kertoivat saaneensa Kasvuklinikalta eniten ideoita ja inspiraatiota.

Vastaajat olivat pääosin tyytyväisiä Kasvuklinikan sisältöön (osittain tai täysin samaa mieltä 75 %). Kaikki vastaajat kokivat saaneensa eniten irti Henkka Hyppösen keynote-puheenvuorosta. Pikaklinikoiden anti jäi vastaajien mukaan vähäiseksi muun muassa liian lyhyen ajan ja entuudestaan tuttujen aiheiden vuoksi. Osallistuneiden palautteen mukaan verkkotapahtuma lisäsi lähes kaikkien vastaajien kiinnostusta hanketta kohtaan. Lisäksi kolme neljästä vastaajasta suosittelisi Kasvuklinikka-verkkotapahtumia kollegoilleen. Tämä on tärkeä viesti hankkeelle, sillä kaikki vastaajat ovat kohderyhmään kuuluvien yritysten edustajia eli heitä, joille hankkeen palveluita tarjotaan.

Kasvuklinikka-tapahtuma saa jatkoa keväällä 2021. Tuleva tapahtuma keskittyy ensimmäisen tapaan teknologiamurrokseen sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Tapahtuman teemasta ja aikataulusta tiedotetaan myöhemmin lisää.