Työkaluilla tehoa valmennukseen – asennekanvaasi

Kokemuksia kentältä

TEKSTI | Marjo Huhtala

Asennekanvaasi on visuaalinen asennejohtamisen työkalu. Se auttaa valmennettavaa kehittämään ajatteluaan ja toimintaansa. Asennekanvaasin avulla valmennettava voi jäsennellä tekemisen muutoksen kannalta tärkeimmät edistettävät asiat yhdeksi silmäiltäväksi kokonaisuudeksi.

Miksi visuaalisuus on tärkeää?

Kirjassaan Johtajuus – kirkas suunta ja ihmisten voima Matti Alahuhta muistelee, miten Kone Oyj:n strategia vuosille 2008-2010 kaipasi terävöittämistä. Kun elementit jatkuvaan uudistumiseen ja uusien kilpailuvahvuuksien luomiseen oli määritelty, luotiin niiden pohjalta tärkeimmät kehittämisohjelmat, jotka edistivät strategian toteutumista. Alahuhta kiittää kirjassaan henkilöstöjohtaja Kerttu Tuomasta ideasta, jossa strategia elementteineen visualisoitiin holistiseksi kuvaksi. Kun jokainen ymmärsi, miten oma työ vaikutti yhteisen isomman tavoitteen saavuttamiseen, oli sitoutuminen vahvempaa. (Alahuhta 2015, 51-59)

Visuaalisuus on tunnetun johtamisfilosofian lean-ajattelun perusperiaate (japaniksi jidoka). Kirjassaan Lean asiantuntijatyön johtamisessa Sari Torkkola (2016, 49-50) korostaa, että visualisointi lisää yhteisöllisyyttä ja avoimuutta. Kokonaiskuvan perusteella on mahdollista tehdä yhdessä päätöksiä.

Yritysjohtamisessa tunnetuin kanvaasi-työkalu on Alexander Osterwalderin vuonna 2008 esittelemä Business Model Canvas (BMC). Yrityksen liiketoimintamallin jäsentämisessä avustava työkalu on niittänyt suosiota startup-yritysten ja kasvuyritysten keskuudessa. Työkalu auttaa pääsemään ajatusten kanssa liikkeelle voimavara- ja asiakaskeskeisesti; se estää tyhjän paperin syndrooman.

Haluatko testata? Business Model Canvas -työkalun ohjeineen löydät osoitteesta: https://www.onnistuyrittajana.fi/business-model-canvas#/

Visuaalisten työkalujen hyöty missä tahansa toiminnassa on melko kiistaton. Niiden ansiosta voit vaivatta muodostaa kokonaiskuvan nopeasti muutamalla silmäyksellä ja hahmottaa esityksestä tärkeimmät asiat.

Visuaalisuuden hyödyntäminen valmentamisessa

Miten valmennuksissa voisi hyödyntää visuaalisuutta? Miten vaikkapa valmennusten välillä valmennettava voisi kerrata tavoitteen nopeasti ja muistella tärkeimpien edistettävien asioiden tilannetta sitten edellisen kerran?

MindFit -metodi on kehittämäni asenteen johtamisen menetelmä. Metodi-sana tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa tietä, joka on kuljettava. Kulkemalla tietyt vaiheet valmennettava voi saavuttaa välietapit, tavoitteen ja päämäärän. Yhdistämällä kuljetun matkan eli yleensä henkisen kasvun tien tuleviin tavoitteisiin valmennettava voi saavuttaa asennetason vahvistumisen. Hän kokee: ”Minä osaan!” ”Minä pystyn!” ”Minä kykenen!” Valmentajana voin varmistaa asennekanvaasin avulla, että valmennettava saa kerättyä tärkeimmät edistettävät asiat yhdelle sivulle (kuva 1). Asennekanvaasia voi soveltaa moniin aiheisiin: itsensä johtamiseen, esimiestyöhön, myyntityöhön tai projektien johtamiseen.

Asennekanvaasin elementit valmennettavan näkökulmasta

NYKYTILA

Ensimmäinen asia on selvittää nykytila. Missä olen nyt? Miten saan asioita aikaan ja millä tavalla? Mikä on mennyt tähän mennessä hyvin? Missä koen haasteita, ongelmia ja jopa tuskaa?

MUUTOS

Mikä on se muutos, jossa olen mukana? Mitä pitäisi muuttaa, jotta asiat sujuvat jatkossa vielä paremmin? Missä asiassa minun kannattaisi kehittää tekemistäni, tunne-elämääni, ajattelutapojani tai toimintamallejani?

TAVOITE

Millainen on kehitettävän asian unelmatila? Tämänkin vaiheen voi visualisoida mielessään ja mielikuvitella! Tavoitteen asettaminen tarkoittaa tahtotilan kirkastamista. Mihin pyrin? Minkä näkyvän ja tunnistettavan muutoksen täytyy tapahtua?

VAHVUUDET

Miten voin vahvistaa voimiani? Missä asioissa tunnen voimieni vahvistuvan?

KOHTAAMISET JA KESKUSTELUT

Kenen kanssa ja millaisia tapaamisia ja ajatustenvaihtoa minun kannattaa käydä? Kenen kolmen ihmisen kanssa juttelemalla saisin tukea tavoitteelleni?

KÄYTÖS JA TEKEMISET

Mitä minun kannattaa tehdä jatkossa toisin? Miten pieniä askelia voin ottaa? Mistä aloitan huomenna?

MITTARIT

Mistä tiedän, että onnistuin? Mittareiden tehtävä on kertoa meille onnistumisista. Mittareiden saavuttamisesta vastuussa on osallistuja ja valmentaja toimii ikään kuin tuuppaajana niitä kohti.

YHTEISÖN TUKI

Rakenne, prosessit, työkalut. Ovatko ne kunnossa? Mitä parannuksia tarvitaan? Miten viestimme niistä johdolle ja hankimme heidän tukensa?

Mikä asennekanvaasin käytössä valmennustyökaluna on tärkeää?

Useat erilaiset osallistujat kokevat kanvaasipohjaisen valmennuksen sujuvana, vaivattomana ja systemaattisena tapana kehittää itseään, työtään ja työyhteisöään. Asennekanvaasin parissa työskentely perustuu ajatukseen siitä, että asenne on valinta.

Asenne voi auttaa missä tahansa tilanteessa olosuhteista huolimatta. Vaikka muutos olisi vaikea tai haastava, sen keskellä voi aina valita suhtautumistavan ja tekemisen suunnan. Asennevalinta ei välttämättä paranna itse tilannetta, mutta se voi lisätä ihmisen omia voimavaroja tilanteen keskellä sekä auttaa näkemään mahdollisuuksia. Aina voi myös parantaa ja kehittää, vaikka lähtötilanne olisi jo hyvä. (Huhtala 2015.)

Valmennuksissa ei etsitä oikeita tai vääriä ratkaisuja, vaan niissä kehitetään osallistujien taitoa johtaa itse itseään niin arjessa kuin vaativissa ja usein jopa epävarmuustekijöitä sisältävissä tilanteissa. Valmennuksen avulla etsitään nimenomaan osallistujien omia voimavaroja.

Osallistujien voimavarat ja ratkaisut pyritään löytämään suhteessa tavoitteeseen. Osallistuja ottaa vastuun omasta oppimisestaan sekä siitä, miten soveltaa valmennustilaisuuksissa oppimiaan oivalluksiaan käytäntöön tilaisuuksien välillä tapahtuvassa arjen työssä. Valmentajan kannalta palkitsevinta on käännekohta, jossa valmennettava oivaltaa jotakin.

Asennevalmentajan tarkistuslista

  1. Miten rohkaiset pilkkomaan tavoitteen riittävän rajatuksi? Kannusta aloittamaan niin pienesti, että hävettää! Silloin tavoite on oikeankokoinen ja mahdollista saavuttaa kiireisen arjen keskellä.
  2. Annathan positiivista palautetta prosessin aikana?
  3. Miten tasapainotat asioiden analysointiin ja yksityiskohtiin käytettävän ajan sekä isomman kokonaisuuden näkemisen?
  4. Olethan läsnä ja valmiina kohtaamaan erilaiset muutokseen liittyvät tunteet?

Kanvaasi voi olla printattuna suurelle paperille ja jokaiselle voidaan jakaa oma paperiversio tai se voi sijaita yhteisellä verkkoasemalla, jonne sitä voi täydentää. Kanvaasin osalta työtä on paljon ja aikataulu on usein vaativa, joten on syytä pysyä siinä fokuksessa, mitä ollaan tekemässä. Rajauksen mestari on kaiken mestari ja valmentaja on työjärjestyksen ohjaajana keskeinen henkilö.

Osallistujia ei saa keskeyttää heille tärkeällä oivalluksen syntymisen hetkellä, mutta toisaalta valmentajan tehtävä on edistää tilaisuuden kulkua. Asennekanvaasi on pedagogisesti johdonmukainen työkalu. Minkään asian ei tarvitse olla kerralla valmis, vaan kyse on asenteen kehittymisen ja oppimisen prosessista, joka visualisoidaan matkan aikana. Osallistuja voi pohtia asioita omassa arjessaan, kerätä palautetta ympäristöstään ja täydentää asennekanvaasia ennen seuraavaa valmennusta. Hän voi lähettää sen välillä vaikkapa valmentajalle pohdintoineen päivineen. Valmennus nostaa valmennettavan osaamista aina hetkellisesti korkeammalle tasolle. Ammattilaisena kasvun matka ei ole koskaan valmis. Jokainen tarvitsee välillä valmennusta ja tunteen voimiensa ja asenteensa vahvistumisesta.

Kirjoitus julkaistu alunperin Kokemuksia kentältä -hankejulkaisussa

Lähteet

Alahuhta, M. 2015. Johtajuus – kirkas suunta ja ihmisten voima. Docendo.

Huhtala, M. 2015. Asennejohtaja – Arjen työkalut esimiehille. Helsingin Kauppakamari.

Kawasaki, G. 2020. The Art of Business Model. https://guykawasaki.com/the-art-of-the-business-model/ 

MindFit Method. www.mindfit.fi

Osterwalder, A. http://alexosterwalder.com/. Työkalun suomennettu versio Onnistuyrittajana.fi. Business Model Canvas -sähköinen työkalu. https://www.onnistuyrittajana.fi/business-model-canvas#/

Starr, J. 2016. The Coaching Manual – The definitive guide to the process, principles and skills of personal coaching. 4th edition. Pearson.

Torkkola, S. 2016. Lean asiantuntijatyön johtamisessa. Alma.