Työn murros ja teknologian kehitys kasvudiilien muovaajina

Artikkeli

TEKSTI | Mirkka Henttonen

Nopeasti muuttuvassa maailmassa yritysten on kyettävä reagoimaan tilanteisiin entistä nopeammin ja rohkeammin varmistaakseen kilpailukykynsä. Siksi yrityksillä on oltava päivitettyä osaamista soveltaa uusimpia työtapoja ja teknologioita sekä innovoida uutta. Tämä ei ole mahdollista ilman henkilöstön jatkuvaa osaamisen kehittämistä. UKV-hanke on pyrkinyt löytämään ratkaisuja edistääkseen työura-aikaista oppimista pk-yritystasolla, jotta sekä yritykset että heidän henkilöstönsä pysyisivät kehityksessä mukana ja kykenisivät toimimaan myös mahdollisissa muutos- tai kriisitilanteissa. Kevään palveluvalikoimallamme tuemme pk-yrityksiä teknologisessa muutosprosessissa ja osaamisen johtamisessa ja kehittämisessä.

Tilanteet voivat kääntyä päälaelleen hyvin nopeasti

Uhkakuvat kuten maailmanlaajuinen pandemia, kyberhyökkäykset, ilmastonmuutos, työnmurros, poliittiset levottomuudet ovat kaikki ilmiöitä, jotka eivät enää ole etäisiä ’’jossain varautumissuunnitelmissa’’ olevia mahdollisia ilmiöitä, vaan elämme niiden kanssa, ja pyrimme torjumaan tai vähentämään niiden negatiivisia vaikutuksia parhaamme mukaan. Yrityksellä tulee olla valmiuksia uudistua muuttamaan liiketoimintamalleja ja strategioita nopeastikin, jotta sen kilpailukyky säilyy olosuhteissa tapahtuvista muutoksista huolimatta. Tähän tuskin päästään, jos yritys ei ole sitoutunut henkilöstönsä jatkuvaan ja systemaattiseen osaamisen johtamiseen ja kehittämiseen.  

UKV-hankkeessa onkin koettu tärkeäksi, että esimiesten ja johdon osaamista tulee vahvistaa, jotta heillä on valmiuksia lähteä rakentamaan systemaattista osaamisen tunnistamisen ja osaamisen johtamisen mallia yrityslähtöisesti*. Koska työn murros ja teknologinen kehitys ovat hankkeen avainteemoja, osaamistarpeita pyritään tunnistamaan nimenomaan uuden teknologian käyttöönotossa, johon pyritään sosiaalisesti vastuullisella tavalla esimerkiksi henkilöstön osaamistaitoja kehittämällä. Tähän kulminoituu hankkeen nk. kasvudiili-filosofia, joka pyrkii jalkauttamaan ratkaisuja, joissa yritys pystyisi yhdistämään samanaikaisesti sekä taloudellisen että sosiaalisen vastuullisuuden ts. kannattavan liiketoiminnan ja henkilöstön osaamisesta huolehtimisen.

Resilienssiä ja tukea

Viime syksynä UKV-hanketiimi kehitti yhdessä partneriyritystensä kanssa resilienssikoulutusohjelman, jonka pohjalta tarjoamme tammikuusta lähtien 60 vantaalaiselle pk-yritykselle Osaamisella kasvuun! -valmennusta. Sen tavoitteena on tukea yrityksiä luomaan uusia ideoita ja toimintamalleja osaamisen johtamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen, parantaa kasvun edellytyksiä sekä motivoida henkilöstöä työelämälähtöiseen oppimiseen. Lisäksi 20 yritystä saa tuekseen asiantuntijatiimin Sparria teknoloikkaan -palvelussa, jonka lopputuloksena yritykselle syntyy suunnitelma teknologisesta kehityshankkeesta.

Osaamisella kasvuun! ja Sparria teknoloikkaan -palveluiden lisäksi UKV-tiimi innovoi digitaalisia kokeiluja hankkeessa kehitetyistä palveluista, joiden pohjalta tiimi kehittää työkaluja yrityslähtöisen osaamisen kehittämisen ja johtamisen tueksi.

Koronakriisistä huolimatta hanke eteni viime vuonna enimmäkseen aikataulussa suunnitelmien mukaan. Muutoskyvykkyyttä on siis todellakin löytynyt sekä hanketiimistä että pilotoitavista pk-yrityksistä! Saavutukset eivät olisi olleet mahdollisia ilman sitoutunutta hanketiimiä, johon kuuluu asiantuntijoita useasta eri organisaatiosta tai yrityksestä, sekä hankkeen pilottiyritykset.  

* Liljander 2020, 31: https://urbaaniakasvua.fi/wp-content/uploads/2020/12/Urbaania_kasvua_hanke-2.pdf