""

Partneriyritysten ajatuksia ja oppeja hankeyhteistyöstä

Artikkeli

TEKSTI | Nora Lappalainen
Haastateltavat partneriyritysten edustajat: Paula Kärkkäinen / Finnair Cargo, Minna Tuomi / Vantti, Sini Veijalainen / InfoCare

Viisi partneriyritystä osallistui pk-yrityksille suunnattujen palveluiden kehitystyöhön ja palveluiden testaamiseen tuoden hankkeeseen arvokasta yritysnäkökulmaa. Kysyimme kolmelta hankkeen partneriyrityksen edustajalta palautetta hankeyhteistyöstä. Mitä opittiin, missä onnistuttiin ja mikä motivoi lähtemään mukaan hankeyhteistyöhön?

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa on ollut mukana viisi partneriyritystä tuomassa arvokasta yritysnäkökulmaa hankkeen palveluiden kehitystyöhön. Tämä on ollut merkittävää, koska partneriyritysten kautta saatiin asiakasymmärrystä mukaan jo heti palvelujen kehittämisprosessin varhaisimmasta vaiheesta eli tarvekartoituksesta ja innovoinnista alkaen. Lisäksi partneriyritysten henkilöstö toimi hankkeen palveluiden testaajina, tuoden arvokasta kokemusta ja palautetta palveluiden jatkokehittämiseen pilotointia varten.

Partneriyritysten edustajat kokivat, että hankkeen yhteiskehittävä toimintamalli on todella hyvä. Se, että yritykset ovat mukana kaupungin ja koulutusorganisaatioiden hankkeissa on toimiva tapa kehittää osaamista ja oppia uutta. Yhdessä tekeminen on juuri sitä, mikä vie kaikkia osapuolia eteenpäin. Toimivana esimerkkinä mainittiin hankkeen yhteiset työpajat, joita pidettiin hyvänä mahdollisuutena yhdessä kehittää asiakaslähtöisiä palveluita.

Haastavana koettiin se, että yritysmaailmassa asiat etenevät usein toista tahtia. Yritys ei aina pysty laittamaan resursseja yhteiseen tekemiseen niin paljon kuin olisi toiveena. Yhdeksi haasteeksi tunnistettiin myös se, että jos yritysedustaja jää ilman oman organisaationsa johdon tukea, eivät asiat edisty yrityksessä kovin helposti. Kiinnittämällä aikataulutukseen, roolitukseen ja avoimeen keskusteluun huomioita, pystytään hyvässä yhteistyössä jakamaan paljon hyviä ideoita ja oppeja. On tärkeää saada tietoa, mitä muualla on jo tehty ja kokeiltu, kun itse ei ehdi kaikkea lähteä tekemään.

Partneriyritysten onnistumiset hankkeen avulla?

Mitä konkreettista onnistumisia partneriyritykset itse saivat hankkeen palveluiden kautta? Minna Tuomi Vantista mainitsi selkeäksi onnistumiseksi lukuisat uudet oppisopimukset, joita saatiin uusien rekrytointien kautta. Lisäksi tietoisuus oppisopimusten räätälöidyistä vaihtoehdoista on kasvanut yrityksessä. Sini Veijalainen InfoCarelta kertoi, että osaamisen kehittämisestä on puhuttu nyt huomattavasti enemmän. Yrityksessä on opittu sisäisesti kehittämään osaamista – siitä on tullut vielä tärkeämpää. Paula Kärkkäinen Finnair Cargolta totesi, että muuttuneiden prosessien takia tekeminen on tällä hetkellä hektistä. Koska henkilöstöllä on enemmän työkuormaa, on hankkeen palveluiden kautta saatu vahvistusta itsensä johtamisen taitoihin ja sitä kautta hyviä eväitä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Partneriyritysten opit onnistuneeseen hankeyhteistyöhön

Palautekeskusteluissa nousi esille myös monenlaisia partneriyritysten oppeja hankeyhteistyöhön liittyen eri hanketoimijoille muistilistaksi:

  1. Kommunikoi säännöllisesti ja selkeästi. Varmista, että yritysedustajat pysyvät ajan tasalla hanketoiminnasta. Pitkässä hankkeessa kokonaiskuvaa saattaa hämärtää hankkeen asiantuntijoiden ja yhteistyökumppaneiden vaihtuvuus. Kommunikoi mahdollisimman konkreettisella tasolla.
  2. Suunnittele ennakoivasti. Yhteistä aikaa on vaikea usein löytää. Huomioi suunnittelussa ennakoivasti, että yritysedustajilla on riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia osallistua hanketyöhön. Tällöin eri osapuolet pysyvät kartalla kehittämistyössä ja kaikki hyötyvät.
  3. Varaa aikaa tiedon ja kokemusten jakamiseen. Järjestä yritysedustajille yhteisiä keskustelutilaisuuksia tiedon jakamiseen ja kokemusten reflektointiin hankkeen aikana. Partneriyritysten kuuntelemiseen kannattaa panostaa myös hankkeen yhteistyöverkostoissa. Samalla voidaan jakaa tietoa ja kokemuksia yhteistyöyritysten välillä. Muilta oppiminen on tärkeää.

Mikä motivoi partneriyrityksiä lähtemään mukaan hankeyhteistyöhön jatkossakin?

Partneriyritysten edustajilta kysyttiin laajemmin hankeyhteistyöverkostossa toimimisesta. Mikä innostaa heitä lähtemään hankkeisiin mukaan? Vastaukset olivat selkeitä. Jos puolin ja toisin koetaan, että hankkeessa on annettavaa, motivoi se ehdottomasti lähtemään mukaan. Kaikki hankkeet, joissa puhutaan erityisesti osaamisen kehittämisestä ovat kiinnostavia. Tietysti mukaan lähtö riippuu myös hankkeen tavoitteista. Eli ovatko ne sellaisia, joita pystytään yrityksessä viemään eteenpäin? Koska yritysten resurssit ovat pienet, pitäisi hankkeen olla sellainen, joka tukee yrityksen tekemistä ja toisi hyötyä esimerkiksi uusien ratkaisujen muodossa. Merkitystä on myös sillä, kuinka aktiivisesti partneriyritys osallistuu hankkeen toimintaan ja miten se hyödyntää hankkeen kautta saamia mahdollisuuksia ja oppeja. Parhaimmillaan hanketyö nähdään mahdollisuutena oppia uutta hyvinkin laajasti yhteistyöverkostossa muiden organisaatioiden kanssa. Hankkeiden avulla voidaan löytää uusia arvokkaita kaikkia osapuolia hyödyttäviä yhteistyömahdollisuuksia.