""

Toimenpidesuositus 1: Työssäkäyvä aikuinen tarvitsee saavutettavia ja tarvelähtöisiä koulutuspalveluita

""

Nykytila

Suomessa on erinomaiset mahdollisuudet suorittaa ammatillinen- tai korkeakoulututkinto. Sen sijaan erityisesti ammatillisen osaamisen ylläpitoon tähtäävä koulutus on Suomessa sirpaleista. Yksilön on vaikea löytää tarpeitaan vastaavaa koulutusta, koska tarjontaa on runsaasti ja tiedon etsiminen vaatii ymmärrystä tutkintojen nimikkeistä ja rakenteista.

Korkeakoulujen tutkintopohjainen koulutustarjonta on usein melko geneeristä ja opintoja on suoritettava määrätyssä järjestyksessä. Työssäkäyvä oppija ei kuitenkaan tarvitse aina koko tutkintoa. Hankkeen kokemusten mukaan yksilö voi kokea kouluttautumisen turhaksi ja uuden tutkinnon jopa ammatillista kehittymistä hidastavaksi, jos koulutusta ei ole mahdollista räätälöidä omiin tarpeisiin.

Miten hanke sai aikaan muutoksen

Hankkeessa tuettiin pk-yritysten osaamisen kehittämistä koulutusasiantuntijoiden yksilöllisellä ohjauksella, mikä helpotti ammatillisten tutkintojen ja oppisopimuskoulutuksen aloittamista.

Lisäksi kerättiin työssäkäyvien aikuisten näkemyksiä oppimisesta. Tulosten perusteella jatkuva oppiminen edellyttää, että työyhteisö tukee oppimispolkujen etsimisessä, hyötyjen sanoittamisessa ja minäpystyvyyden rakentumisessa.

Askeleet eteenpäin

  • Tutkintojen tulee olla joustavia. Koulutuksia tulee olla tarjolla myös pienempinä kokonaisuuksina työssäkäyvän aikuisen tarpeisiin.
  • Koulutusten tulee olla yritysten tarpeisiin räätälöityjä, jotta niillä voidaan ratkaista yritysten osaamistarpeita ja läpi elämän jatkuvaa opiskelua.
  • Kansallista rahoitusta tulee suunnata yritysten oppimista tukevien toimintamallien kehittämiseen, kuten koulutusorganisaatioiden ja lähiesihenkilöiden toimintamallien kehittämiseen.
  • Koulutustarjontaa tulee tehdä näkyväksi digitaalisia työkaluja ja algoritmeja hyödyntämällä esimerkiksi TE-palvelut.fi-sivuilla.