""

Toimenpidesuositus 3: Pk-yritykset tarvitsevat tukea oppivan toimintakulttuurin kehittämiseksi

Nykytila

Monissa yrityksissä keskitytään lyhyen tähtäimen operatiiviseen toimintaan ja liikevaihdon turvaamiseen. Henkilöstön osaamisen kehittäminen koetaan tärkeänä, mutta osaamisen kehittäminen ei linkity yrityksen strategiaan. Näin osaamisen kehittäminen näyttäytyy kuluna, eikä sille allokoida aikaa. Lisäksi osaamisen kehittäminen ymmärretään usein irrallisina koulutuksina eikä jatkuvana oppimisena työnteon ohessa. Samalla yrityksissä ei usein ole HRD-toimintoja tai vahvaa osaamisen kehittämisen osaamista, eikä henkilöstön oppimispotentiaalia nähdä mahdollisuutena.

Pk-yritykset tarvitsevat apua rakentaakseen oppimista tukevaa toimintakulttuuria. Yhteistyöverkostot, koulutusekosysteemit ja hankeyhteistyö auttavat yrityksiä, mutta palvelut ovat kuitenkin usein hajallaan, irrallisia ja niitä voi olla vaikea löytää.

Miten hanke sai aikaan muutokset

Hankkeessa kehitettiin valmennuspalveluja, joilla vastattiin yritysten osaamistarpeisiin ja innostettiin työntekijöitä oppimaan uutta. Vaikuttava sisältö räätälöitiin yrityksen ja työntekijöiden tarpeisiin. Yrityskohtainen valmennus oli toimiva toteutustapa erityisesti silloin, kun valmennusten hyödyt avattiin yritysjohdolle. Työntekijät osallistamalla valmennukset tuotiin osaksi koko yhteisön kehitystyötä.

Muutoksen käynnistäminen koettiin helpommaksi ja tehokkaammaksi, kun sitä fasilitoi yrityksen ulkopuolinen ja neutraali toimija. Yritysvalmentaja pysäytti tiimin yhteisen tavoitteen äärelle ja herätteli muutokseen.

Askeleet eteenpäin

1. Yrityksille tulee viestiä selkeästi ja kohdennetusti eri koulutusvaihtoehdoista.

  • Tiedon tulee olla yrityksille helpommin löydettävissä.
  • Koulutusten aktiivista ja kohdennettua tarjoamista yrityksille tulee kehittää.

2. Yritykset tarvitsevat tukea ja ohjausta osaamista kehittävän toimintakulttuurin luomisessa.

  • Tukea ja ohjausta tulee suunnata erityisesti yrityksille, joiden HRD-resurssit ovat niukat, ja joiden työntekijöiden koulutusaste on matala.
  • Toimivia tapoja ovat esimerkiksi esihenkilöiden koulutus, vertaisverkoston luominen ja ulkopuolisen fasilitaattorin tarjoaminen.

3. Työntekijät tarvitsevat lähijohtamisen tukea, jotta osaamisen kehittäminen ja uuden oppiminen integroituvat osaksi työtehtäviä.

  • Jatkuva oppiminen vaatii esihenkilöiden ja henkilöstön yhteistyötä. Samalla tulee huomioida yrityksen strategiasta nousevat tarpeet ja henkilöstön oppimispotentiaali.